Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2003:1
Datum: Torsdagen den 2 januari 2003
Tid: kl. 13:00-18:00
Plats: Scandic Hotel Continental, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson (ordförande), Ingemar Eriksson, Jonas Forsslund, Sven-Olof Andersson (protokollförare)

Frånvarande: Ronny Andersson, Lars Karlsson1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i den nyårsnattståndna Rilton Cup-staden Stockholm.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas med tillägg för några övriga frågor på förslag av Göran.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2002-10-11

Protokollet för föregående möte 2002-10-11 går översiktligt igenom och godtas.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

a) Avstämning - Allmänt
Ingemar meddelar att vid senaste ronden fanns samtliga resultat utlagda på nätet strax efter kl. 19:05.
Bra inrapportering från klubbarna!
Noteras en felaktighet beträffande totala partipoäng för Stockholms SS i division II:1. I stället för 14 pp ska gälla 16 pp. Ingemar ska undersöka i vad mån tillämpat datorprogrammet fungerar korrekt eller om dylikt borde ge ”signal”.

b) Inkomna skrivelser m.m.
Ingemar redovisar:

1) Hultsfreds SK - Harplinge SK; division 2:5, rond 1, 2002-10-20
Matchen uppskjuten på grund av snöhinder. Resultat saknas dock fortfarande. Matchen ska spelas. Datum dock uppenbarligen inte bestämt.
Beslutas
- att klubbarna ska överenskomma om matchdag och att matchen ska spelas senast lördagen den 1 mars, dvs. före rond 6
- att kansliet ska underrättas om ny matchdag senast den 15 januari 2003.

2) Skellefteå SK II - Bollnäs SS; division 3:1, rond 3, 2002-12-08
Matchresultat har noterats till wo för Skellefteå, dvs. 8-0.
Bollnäs SS har anmält att transporthinder förelegat och som styrkts medelst intyg av bussuthyrare. Ingemar har tillskrivit Skellefteå om deras ev. bemötande av Bollnäs SS skrivelse. Skellefteå har till dags dato inte avhörts.
Beslutas
- att klubbarna ska överenskomma om ny matchdag och att matchen ska spelas senast lördagen den 1 mars, dvs. före rond 6
- att kansliet ska underrättas om ny matchdag senast den 15 januari 2003.

3) Eskilstuna SK II - Kristallens SK III; division 3:5, rond 3, 2002-12-08
Matchresultat har noterats till 2-6.
Kristallens SK har anmält att Eskilstuna SK använt en spelare som inte finns upptagen på spelarlista.
Protestavgift har inte betalts.
Beslutas
- att - i avsaknad av föreskriven protestavgift - inte ta upp protesten till behandling.

4) Skellefteå SK - Schack 78, division I:Norra, rond 1, 2002-10-20
Matchresultat har noterats till 4-4.
Schack 78 har anmält att en skellefteåspelare inte iakttagit regeln ”rörd är förd”! Publikreaktioner/vittnesutsagor noterades men spelarna fortsatte spela och partiet slutade remi. Något domaringripande hade inte aktualiserats.
Skriftväxling har skett och Regelkommittén har lämnat utlåtande.
Beslutas
- att fastställa det tidigare meddelade resultatet remi, som också motsvarar spelarnas överenskommelse och det undertecknade matchprotokollet
- att påtala vikten av att det i allsvenska matcher ska finnas en matchdomare utsedd. I förevarande fall hade som domare utsetts en spelare från vardera laget och vars ingripande dessutom inte påkallats.

5) Befrielse från WO-avgift
Från en klubb har inkommit ansökan om befrielse från WO-avgift för den händelse en match inte kommer att kunna spelas. Flyttning av matchdatum har inte kunnat ske.
Beslutas
- att ställning inte tas nu till det hypotetiska fallet att en walk over-situation uppkommer
- att inte heller i sak nu ta ställning till de skäl som åberopas för befrielse
- att underhandskontakt i förekommande fall ska ske mellan berörd klubb och kansliet innan aktuell match.

6) Resebidrag - För sent inkomna ansökningar
Ansökningar om resebidrag ska enligt bestämmelserna ha skett senast den 29 november 2002.
I några fall har ansökningar inkommit kortare eller längre tid efter detta datum.
Diskuteras principer m.m., även frågan om att till nästa säsong tidigarelägga ansöknings- och utbetalningsdatum.
Beslutas
- att vid detta tillfälle godta de ansökningar som inkommit senast under december 2002
- att för kommande säsong överväga ändrade datum m.m.

7) Uppskjutna matcher m.m. och spelares rätt att delta i mer än ett lag
Fråga har från ett par lag väckts om vad som gäller rörande laguttagning vid uppskjutna matcher till efter årsskiftet, i förekommande fall i förening med spelares rätt att delta i två olika matcher med samma rondnummer.
Antecknas att AK:s tävlingsbestämmelser reglerar detta under punkterna 10 och 14
- dels att den spelarregistrering ska tillämpas som gäller vid den tidpunkt matchen genomförs
- dels att en spelare inte får spela i två matcher med samma rondnummer (motsvarande) enligt vad som anges i tabellen under punkt 14 (de särskilda undantag som finns regleras, nämligen vid sammandragen i Elitserien och division I).

c) Sammandragen i Elitserien och division I
Göran redovisar:

Elitserien
Eksjö SK har nu presenterat inbjudan till avslutningen av Elitserien den 14-16 mars 2003. I inbjudan redovisas nödvändiga praktiska förutsättningar rörande spellokal, logi, kommunikation, bankett m.m. Noteras att Eksjö stad under 2003 firar sitt 600-årsjubileum och Ekjsö SK sitt 90-årsjubileum.
Programbok tas fram i någon form med viss kostnadstäckning av AK.
Spelplats = Eksjö stadshotell. Logi = fördelas på tre hotell.

Division I
Norra: Spelas i Västerås den 22-23 mars 2003. Hotel Scandic Västerås.
Mellersta: Spelas i Karlstad. Två alternativ övervägs.
Södra: Spelas i Mölndal. Särskild samlingslokal. Logi = hotell Ibis (f.d. Good Morning) i Mölndal.
Kostnader för spellokaler varierar mellan 6-10 tkr i division I-slutspelen.

d) Övrigt
Intet att anteckna.

6 § EKONOMI

a) Budget/Prognos/Bokslut 2002/03, inkl. resebidrag
Gås igenom utfallet per 2002-12-23 och görs en bedömning av återstående kostnader för hela säsongen 2002/03.
Antecknas att resebidragen i huvudsak utbetalts (återstår ca 60 tkr) och uppgår till ca 420 tkr mot budgeterat 490 tkr. Noteras vidare viss belastning på 2002 för kostnader hänförliga till säsongen 2001/02 (ca 70 tkr).
Viss avstämning ska göras av intäktskonton (Ingemar) inför bokslutet samt en beräkning av interimsskulder för vårsäsongen 2003. Om möjligt ska ett preliminärt bokslut för SSF kunna tas fram till nästa CS-sammanträde den 22 februari.

b) Budget 2003/04 - Slutlig avstämning
Diskuteras hedersprisernas vara/inte vara. Bl.a. prisplaketterna till enskilda spelare i 1-2-3-laget i varje grupp.
Diskuteras även ev. höjning av resebidraget från 35 till 40 kr alternativt sänka karensmilen (f.n. 100 mil).
Beslutas
- att vi åter tar upp dessa frågor vid kommande sammanträde
- att i övrigt bedöms skäl inte föreligga för revidering av den vid senaste CS-sammanträdet fastställda budgeten för 2003/04.

7 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2003/04

a) Allmän översyn och diskussion
Sven-Olof delar ut stomme till tävlingsbestämmelser 2003/04.
Uppdateringar ska ske av olika datumangivelser (Ingemar tittar på detta).
I övrigt läggs in uppdateringar såvitt avser anmälningsavgifter, spelprogram, vadhållning genom spelföretag, lokaler/fika vid ”sammandragningar” i division II-IV, vissa regelförtydliganden m.m.

b) Preliminärt spelprogram
Antecknas det spelprogram som preliminärt bestämdes vid förra AK-sammanträdet 2002-10-11, nu kompletterat med datum för vårsäsongen 2004.
Antecknas vidare att Ronny har meddelat det tyska schackförbundet våra matchdatum.

Göran har meddelat Mats Eriksson datum för uppdatering av tävlingskalendern enligt följande:

2003/04 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

			
	Elitserien		Division I		Övriga serier
Rond 1	2003-10-10 	(1 a)	2003-10-19 	(1)	2003-10-19	(1)
Rond 2	2003-10-11 	(1 b)	2003-11-09 	(2)	2003-11-09	(2)
Rond 3	2003-10-12 	(1 c)	2003-11-30 	(3)	2003-11-30	(3)
Rond 4	2003-11-08	(2)	2004-01-18 	(4)	2004-01-18	(4)
Rond 5	2003-11-29	(3)	2004-02-08 	(5)	2004-02-08	(5)
Rond 6	2004-01-17	(4)	2004-02-29 	(6)	2004-02-29	(6)
Rond 7	2004-02-07      (5) 	2004-03-19	(7 a)	2004-03-21	(7)
Rond 8	2004-02-28	(6)	2004-03-20	(7 b)
Rond 9	2004-03-12	(7 a)	2004-03-21	(7 c)
Rond 10	2004-03-13	(7 b)
Rond 11	2004-03-14	(7 c)

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar.
Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats
- den 10-12 oktober 2003 (ort bestäms senare) resp.
- den 12-13 mars 2004 (ort bestäms senare).
Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp
- den 19-21 mars 2004 (de tre orterna bestäms senare).

c) Utvecklingsfrågor
Diskuteras rent allmänt vissa frågor från AK-seminariet den 6-7 april 2001.
Vidare tar Ingemar upp några särskilda iakttagelser som kan inge viss oro och behov av överväganden:
Hur förhindra fortsatt nedgång av antalet deltagande klubbar i allsvenskan?
1998/99 var vi 215 klubbar; 2002/03 = 184 klubbar. Vi har tappat 31 klubbar!
Antalet lag = 355 resp. 345.
Orsaker? Klubbar slås samman/upphör. Det finns många äldre spelare; många vill inte ”offra” en hel söndag; etc.
Överväga färre antal lag i division 4? Genomgående fyralagsgrupper?
Överväga kortare betänketider i division 4? Exempelvis max. 2-timmarspartier (per spelare)?
Överväga gemensamt sammandrag (slutronder) även i division 4?
Hur behandla de olika idéer som kommit fram under hand?
Nästa AK-seminarium? Enkät om olika idéer?

Ovanstående är viktiga frågor - i vissa fall spänner de över andra kommittéers intresseområden.
Vi tar för dagen inte ställning i någon del men konstaterar vikten av att hålla de här frågorna levande och att de tas upp även i andra sammanhang.
Frågan om eventuell enkät - kanske främst med sikte på division IV - överväger vi vidare senare under våren.

d) Övrigt
Intet att anteckna.

8 § CS-SAMMANTRÄDET 2003-02-22

- Rapport
Beslutas
- att Göran får utforma rapport som han tillställer oss för ev. synpunkter.

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) Blankett för matchrapport
Jonas presenterar ett par förslag på uppdaterad och delvis förändrad/förbättrad blankett.
Förslagen är bra och vi bör ta fram en ny blankett för nästa säsong.
Beslutas
- att fastställa ny blankett enligt framtaget förslag med viss komplettering
- att den slutliga verseionen presenteras vid kommande sammanträde.

b) Livesändning på nätet
Jonas redovisar ett förslag på teknik som bygger på att koppla samman flera bräden till en och samma dator i stället för f.n. tillämpad teknik med en dator per bräde och nätverksuppbyggnad.
Jonas är villig att med teknisk stödperson - inom ramen för en kostnad av 1 000 kr - fortsätta arbetet med att utveckla och testa tekniken med inriktning att kunna använda vid elitseriesammandragningar.
Diskuteras det fortsatta arbetet och AK:s intresse av att få en fungerande teknik redan till elitserieslutspelet i Eksjö.
Beslutas
- att Jonas får fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med teknisk stödperson
- att kostnaden, 1 000 kr, får täckas av AK-medel efter fakturering
- att Jonas får i uppdrag att kontakta Eksjö SK, Bernt Andersson, rörande deras behov vid Elitserie-slutspelet
- att Jonas och medhjälpare vid behov får delta vid Elitserie-slutspelet för teknisk sakkunskap och bistånd med livesändning.

c) AK-utskick
Jonas redovisar uppdraget rörande portokostnader för utskick av bulletiner m.m. Beräknas röra sig om 170 mottagare. Resterande klubbar/lag beräknas kunna nöja sig med information på nätet.
Diskuteras hypotetiskt i vad mån en utdebitering skulle kunna göras med t.ex. 100 kr för de klubbar/lag som önskar utskick. Diskuteras även fördelar/nackdelar med selektering, främst mot bakgrund av administrativa spörsmål för kansliet och dess i förekommande fall kombinerad utskick av såväl allsvenskt material som annan information.
Ett allmänt intresse kan dock finnas av att sträva mot ökad utläggning på webb-sidan av diverse info-material.
Beslutas
- att inte f.n. göra ändring i rutinerna för utskick.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att nästa sammanträde preliminärt hålls den 14 mars 2003 i anslutning till Elitserie-slutspelet i Eksjö.

11 § AVSLUTNING

Göran tackar för givande och konstruktiva diskussioner.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Box 5296, 200 72 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar