Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2002:5
Datum: Fredagen den 11 oktober 2002
Tid: kl. 12:30-16:40
Plats: Olympia, Helsingborg

Närvarande: Göran Ohlson (ordförande), Ronny Andersson, Jonas Forsslund, Sven-Olof Andersson (protokollförare)

Frånvarande: Ingemar Eriksson, Lars Karlsson1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i Elitserie-staden Helsingborg och det pampiga idrottsstadion Olympia, helt värdigt alla utövare av schackkonsten.
Ett särskilt välkommen till Jonas, ny medlem i AK.
Göran tackar Ronny för alla förberedelser inför Elitserien.
Göran visar även upp en artikel i Helsingborgs Dagblad "Schackeliten intar Olympia", liksom en artikel i Göteborgs-Posten om "Årets schackfest".
Evenemanget har även uppmärksammats i lokalradion.
Göran meddelar att Lars av familjeskäl inte kan delta vid sammanträdet.
Ingemar är förhindrad på grund av sjukdom.
Göran gratulerar Ronny till titeln internationell domare, tilldelad av FIDE. Vi har i Sverige nu sex aktiva internationella domare.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2002-07-05 och 09

Protokollet för föregående möte 2002-07-05 och 09 gås översiktligt igenom och godtas.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

a) Avstämning - Elitserie-upptakten
Ronny berättar om ansvarsfördelningen AK och lokal arrangör, förberedelsearbetet m.m. Vi har nu lyckats "föra upp schacket ur källarlokalerna!, i alla fall vid den här typen av arrangemang.
Checklistan som nu finns med i tävlingsreglerna har tillämpats och fungerar bra. Bör kompletteras med något om sensorbräden och live-sändningar.
För arrangemanget på Olympia betalar AK 20 tkr (lokaler, Intenet-uppkopplingar, vaktmästare m.m.) för alla tre dagarna och då ingår även sammanträdeslokaler. Inte mindre än sju olika möten i kommittér, arbetsgrupper m.m. ska hålas under helgen.
Antecknas att AK erhållit faktura från Linköpings ASS för hyra av sensorbräden, 3 tkr, som Göran attesterat.

"betsson.com"
Göran infornmerar att han nu under flera år haft kontakt med Svenska Spel och även sex andra spelbolag rörande spel på Elitserie-matcher i schack.
"betsson.com" är en av de officiella intressenterna som tillämpar spel på internet - och nu även några Elitseriematcher i schack.
Vi kan i SSF/AK inte förhindra att spelföretag lägger ut matcher och görs tillgängliga för spel/vadhållning. Vi kan inte heller utkräva betalning, alternativt sponsring. Målsättningen är dock att på sikt få något eller några av spelbolagen att på ett eller annat sätt sponsra svenskt schack.
Diskuteras spel-/spelarsäkerhetsfrågor i anslutning till den här för oss nya företeelsen.

beslutas
- att vi inför förbud för enskilda spelare i berörd Elitserie-match att göra insatser hos aktuella spelföretag (f.n. betsson.com)
- att förbudet ska gälla även lagledare och domare
- att insatser inte heller får göras genom ombud
- att beslutet gäller fr.o.m. i dag
- att Göran informerar om detta i samband med invigningen av Elitserie-sammandraget i kväll
- att vi skriver in förbudet i nästa version av tävlingsbestämmelserna.

c) Lägesrapport anmälningsavgifter och vakanser
Beträffande anmälningavgifter och vakanser meddelar Göran
- att särskild marknadsföring av allsvenskan gjorts vid alla de distriktsbesök som genomförts under 2001-2002
- att toppsäsongen med fyllda grupper var 1994/95 - endast fem vakanser - därefter kräftgång de senaste säsongerna med ca 20-30 vakanser
- att antalet klubbar successivt blivit färre
- att några distrikt återgått till distriktserier, vilket motsvarar bortfall av ca 10 lag i allsvenskan
- att vi f.n. för säsong 2002/03 har hela 30 vakanser, samtliga i division IV
- att på grund härav innehåller division IV 22 lag istället för 24.
Stäms vidare av influtna avgifter enligt bokföringsrapporter per 2002-10-02.
Några smärre differenser ska utredas (Ingemar). Gäller division I (8 tkr), division II (7 tkr) och division IV (700 kr).

d) Ev. inkomna skrivelser m.m.
Antecknas att skrivelser av olika slag normalt behandlas löpande i kontakt mellan kansliet (Ingemar) och ordföranden m.fl. ledamöter, beroende på ärendenas art. För det mesta informeras dock samtliga ledamöter om skrivelserna genom e-mail.
Något ärende av betydelse att för dagen ta upp i AK finns inte.
Antecknas att förteckning över elitseriedomare i samtliga matcher erhållits från RK (regelkommittén).

e) Övrigt
Jonas tar upp frågan om utskick av bulletiner. Varför inte låta varje klubb medelst kryssmarkering i samband med anmälan av lagledare alt. spelarregistreringen ange om man över huvud taget vill ha utskick eller ej?
Dvs. att i ett första steg kunna avsäga sig bulletinutskick (åtkomst finns redan via internet).
Detta skulle kunna förenas med avisering om särskild avgift, t.ex. 100 kr, för att erhålla "manuella" utskick.

Beslutas
- att Jonas får i uppdrag att undersöka med kansliet (Ingemar) hur stora portokostnaderna kan beräknas vara för allsvenskan, särskilt vad avser bulletinutskick
- att detta bör vara klart senast före nästa CS-möte den 23 november, då budgetfrågor ska behandlas.

6 § EUROPACUPEN, ECU M.M.

Europacupen har under september genomförts i Halkidiki, Grekland. Sollentuna deltog och slutade på 32:a plats av 43 deltagare. Ca 200 stormästare deltog i Cup-spelet. Motståndet var hårt och tävlingen är nu mycket attraktiv. fem länder sökte det arrangemang som Grekland fick.

En särskild Europacup för klubb-damlag, finns också. Sverige har intressenter för ett framtida deltagande. Målsättningen för dessa intresserade är att med sin klubb ta upp frågan om ett damlag till nästa Europacup, september 2003. Göran har haft ett kort möte med dessa.

För AK:s del uttalas att vi bör få full klarhet i reglesystemet kring uttagandet av Europacup-lag.
Principiellt understödjer AK att Sverige deltar med damlag om förutsättningarna är uppfyllda för att skicka ett lag.
I vad mån bidrag i så fall bör utgå av SSF-medel blir en budgetfråga.

Beslutas
- att AK understödjer att Sverige bör delta med ett damlag om förutsättningarna är uppfyllda
- att 10 tkr föreslås budgeteras för nästa år för bidrag till ett eventuellt damlag, exklusive anmälningsavgift
- att Göran ges i uppdrag att vid kommande ECU-kongress den 7 november i SLovenien för AK:s räkning bevaka tävlingsfrågor, regelfrågor m.m. som kan ha betydelse för lagspelet.

7 § EKONOMI

a) Avstämning bokslutet 2001-12-31 + interim vårsäsongen 2002
Konstateras att interimposterna bör utredas ytterligare i relation till faktiskt utfall vårsäsongen 2002 (sammandragen i Elitserien resp. division I, minus 97 581 kr resp. 29 648 kr). Samma belopp kvarstår som vid juni-uppföljningen.
Sven-Olof bevakar detta och utreder tillsammans med kansliet (Ingemar).

b) Budget 2002/03 - Oförändrad prognos?
AK gör en prognos för återstoden av året.
Översiktligt konstateras att vi ligger på rätt sida, frånsett den differens som avses ovan under a).

c) Budget 2003/04 - Ev. investering, sponsring m.m. - Diskussion
Görs kontovis beräkning av budget för verksamhetsåret 2003 (innefattar den allsvenska säsongen 2003/04).
Diskuteras särskilt
- behovet av sensorbräden och tillhörande dataprogram (kanske inte bara till allsvenskan utan även andra evenemang)
- livesändning och hittillsvarande svårigheter att få det att fungera fullt ut som önskas (fler än 1-2 partier samtidigt)
- på "marknaden" i dag förekommande program, bl.a. Holland (Ronny).

Beslutas
- att Jonas får i uppdrag att undersöka den tekniska lösning som Linköpings ASS använder och utvecklingen härav
- att undersöka kostnaderna för inköp/produktion av programvara för att åstdkomma effektiv livesändning enligt våra intentioner (utöver allsvenskan kanske även andra evenemang inom landet)
- att vi i budget för 2003 beräknar 10 tkr för utvecklingskostnader (konto 4199)
- att vi totalt för 2003 beräknar budget för Intäkter = 840 tkr och Utgifter = 965 tkr
- att vi då vad avser intäkter minskat budgeten med 30 tkr på grund av beräknat antal vakanser även säsongen 2003/04 i division IV (30 st).

8 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER

a) 2002/03 - Några redovisade oklarheter?
Enligt 20 kap. i tävlingsbestämmelserna ska en tävlingsjury finnas bestående av en ledamot från vardera AK, RK och TK.

Beslutas
- att för AK utses Sven-Olof, dvs. oförändrat jämfört med tidigare säsonger.

b) 2003/04 - Diskussion

Preliminärt spelprogram 2003/04
Konstateras att speldagarna för säsongen 2003/04 vid sammanträdet 2002-07-09 såvitt avser hösten 2003 bestämdes till:
- 10-12 oktober 2003 = Elitserien, rond 1-3
- 19 oktober 2003 = övriga serier, rond 1
- 8-9 november 2003 = rond 4 resp. 2
- 29-30 november 2003 = rond 5 resp. 3.

För våren 2004 bestäms speldagar vid nästa AK-sammanträde, då bättre kännedom finns om även andra aktiviteter som bör beaktas.

"betsson.com"
Som redovisats ovan under 5 § b) ska spelfrågan "betsson.com" in i tävlingsbestämmelserna.

"Utvecklingsfrågorna"
Vid nästa AK-sammanträde ska avstämning göras av de utvecklingsfrågor som togs upp vid AK-seminariet den 6-7 april i Stockholm och även tas upp eventuellt nya idéer.
Vidare diskuteras enkäter - formen för dessa och den låga svarsfrekvensen.

Övrigt
Inför nästa serie ska vi diskutera hedersprisernas vara eller inte vara, vars kostnad uppgår till 40 tkr/år.
Blanketten för matchrapport ska nytryckas och då förses med kompletteringar i olika avseenden.
Beslutas
- att anvisning ska lämnas om att namnförtydliganden ska ske på blanketten
- att plats ska beredas för spelarlicensnummer, för den händelse så blir aktuellt
- att ytterligare några smärre kompletteringar ska göras
- att Jonas får i uppdrag att utforma det slutliga förslaget till matchblankett.

9 § CS-SAMMANTRÄDET 2002-11-23

- Rapport m.m

Beslutas
- att Götran får utforma rapport som han tillställer oss för ev. synpunkter.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inget att anteckna.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att nästa möte preliminärt hålls torsdagen den 2 januari 2003 i Stockholm i anslutning till Rilton Cup (Mälarsalen, Münchenbryggeriet). Start med lunch kl. 13:00.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar för ett givande och konstruktivt möte, varpå vi laddar upp inför förestående invigningsceremoni och intressanta partier på elitnivå.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Fersens väg 14, 211 42 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar