Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2002:4
Datum: Fredagen 5 juli och tisdagen den 9 juli 2002
Tid: 15:00-17:00 (fredag) samt 21:00-22:00 (tisdag)
Plats: Skara Idrottshall, Skara (fredag) samt Stadshotellet, Skara (tisdag)

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ronny Andersson, Ingemar Eriksson (ej den 9 juli), Lars Karlsson (ej den 9 juli), Sven-Olof Andersson, protokollförare1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i SM-staden Skara.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning (endast i konceptform) godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2002-05-25

Protokollet för föregående möte 2002-05-25 (2002:3) gås igenom och godtas. Görs särskild avstämning av § 6, Tävlingsbestämmelser 2002/03, som skall beslutas av CS denna helg.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

Ingemar redovisar utfallet av anmälningar/startavgifter per i dag. Totalt sett är det bättre disciplin i år än förra året med inbetalningar, underrättelser till kansliet etc.

Elitserien = klart
Division I = ett lag har inte betalt (Majornas SS)
Division II = ett lag har inte betalt (Stockholms SS)
Division III = fyra lag har inte betalt (Visby SK, Stockholms SS, Majornas SS, Bosna Krajina); fem "rena" vakanser.
Division IV = 13 lag har inte betalt; 27 "rena" vakanser.

Ingemar tar vid sitt nästa utskick, prel första veckan i augusti, till klubbar/förbund bort de lag i förteckningen som inte betalt och anger "vakant", varefter gäller att platser bereds för nya lag enligt principen "först till kvarn".

6 § DIVERSE SKRIVELSER M.M.

a) Eksjö SK
Eksjö SK har meddelat att man ingått samarbetsavtal med Aneby SK i fråga om seriespelet i Allsvenskan. Berör då såväl Elitserien som övriga deltagande lag (division III:9 och division IV:18).
Ny benämning "Eksjö-Aneby-Alliansen".
AK har ingen erinran mot "samgåendet" i det allsvenska seriespelet.

b) Lottningen i Elitserien
Malte Burwick har redovisat en idé i fråga om lottningen hemma/borta, dvs. fördelningen vit/svart som i vissa fall kan bli ojämn med upp till tre "hemmamatcher" i rad. Detta skulle kunna åtgärdas genom en enkel skiftning hemma/borta utan att för den skull förändra spelort.
AK konstaterar att det ligger en del i förslaget men gör inte nu någon ändring i det redan framtagna spelschemat. Det finn dock anledning att titta särskilt på detta nästa säsong.
AK tackar Burwick för den goda idén.

c) Helsingborgs-sammandraget
Ronny meddelar att förberedelserna inför Elitserie-upptakten den 11-13 oktober ligger långt framme, i princip allt är klart. Enda haken är f.n. sensorbräden.
Diskuteras alternativa lösningar - inhyrning, inkl. särskild kompetens, inköp av SSF, m.m.

Beslutas
- att inhyrning får ske av sex sensorbräden till Elitserie-upptakten, inkl. ev. särskild kompetens
- att AK svarar för förhyrningen
- att AK till budgetarbetet i höst ska föreslå inköp av sensorbräden; förslagsvis åtta st inkl. datorprogram och att utbildning bör ingå i anskaffningen.

d) Europacupen
Limhamns SK har ansökt om bidrag för deltagande i Europacupen med 25 tkr, dvs. samma belopp som AK ställer till förfogande för senaste svenska lagmästarna Sollentuna SK (jfr punkt 19 i tävlingsbestämmelserna).

Beslutas
- att ärendet inte ligger inom AK:s mandat och hänskjuts till CS (alternativt TK eller annan kommitté).

7 § EKONOMI

Gås igenom utfallet för 2002.
Noteras de avvikelser i fråga om startavgifter som föreligger mot budget - jfr punkt 5 ovan.
Differenser föreligger beträffande vårens sammandrag i Elitserien resp. Division I och särskild kontroll ska därför göras av interimsföringen i bokslutet mot det verkliga utfallet.

8 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inget att anteckna.

9 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att nästa möte får ske efter behov och i vart fall i anslutning till Elitserie-upptakten den 11-13 oktober i Helsingborg.

10 § AVSLUTNING

Göran tackar för mötet.

-----

Tisdagen den 9 juli 2002

Göran berättar om anledningen till detta snabbt påkallade möte, som föranleds främst av den information som äntligen kunnat fångas upp via nätet rörande Europacupen.
Vidare ett par frågeställningar som har anknytning till CS beslut den 6 juli om allsvenska tävlingsreglerna m.m.
* Europacupen - Bidrag även till andralaget; belopp 10 tkr (AK:s budget).
* Europacupen - Förutom bidrag med 25 tkr resp. 10 tkr ska SSF (AK) bekosta även startavgifterna.
* Viss anpassning av reglerna om spelarövergångar, underrättelser m.m. i tävlingsreglerna.

a) Europacupen
I går lyckades Göran och Sven-Olof efter enträgna försök nå kontakt med ECU:s webbsida och där hitta den inbjudan som bör ha gått även den normala vägen till varje federation. Tävlingen spelas den 21-29 september i Grekland. Anmälningar ska vara inne hos ECU redan den 15 juli.
Göran har under dagen haft underhandskontakter med Sollentuna SK och Limhamns SK (jfr 6 § d) ovan, vilka dock inte omedelbart bekräftat deltagandet.

Beslutas
- att Sollentuns SK och Limhamns SK ska avkrävas besked senast kommande torsdag om de avser delta
- att förhandsinformation lämnas till därnäst följande lag som bör komma i fråga - SK Rockaden, Stockholm, och Skara SS - för besked senast kommande fredag om intresse för deltagande för den händelse de kommer i fråga
- att såvitt ankommer på AK - endast två av ovan i prioritesordning nämnda lag ska anses berättigade till bidrag för deltagande i Europacupen
- att Göran tar erforderliga kontakter i ärendet - representanter för samtliga aktuella klubbar finns på plats i Skara - och svarar för att anmälan och övriga åtgärder gentemot ECu sker i rätt tid, antingen via SSF:s kansli eller direkt. Det noteras att förutom skriftlig anmälan senast den 15 juli så ska även startavgifterna vara inbetalda samma tid och dessutom finns bokningsdepositioner angivna i förutsättningarna för logi, vilket dock aktuella klubbar själv får ordna.

Vakanser 2002/03
Göran meddelar att han under SM-veckorna beabetat/bearbetar olika klubbföreträdare beträffande vakanserna i seriesystemet i allmänhet och platserna i division III i synnerhet.
Förhoppningsvis ska det ge något napp.

c) Spelprogram hösten 2003
Göran har tittat på schemat för nästföljande allsvenska säsong, 2003/2004, och ger förslag på speldatum för höstsäsongen.

Beslutas
- följande speldatum för höstsäsongen 2003:
10-12 oktober 2003 = Elitserien, rond 1-3
19 oktober 2003 = övriga serier, rond 1
8-9 november 2003 0 rond 4 resp. 2
29-30 november 2003 = rond 5 resp. 3.

-----

Mötet avslutas - för andra gången inom samma vecka!

-----Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Fersens väg 14, 211 42 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar