Sveriges Schackförbund                                    PROTOKOLL

ALLSVENSKA KOMMITTÉN                                             2002-05-25

                                                                                                                                                               

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén

 

Nr                                                                 2002:3

Datum                                                            Lördagen den 25 maj 2002

Tid                                                                Kl. 09:00-12:00

Plats                                                              Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande                                                     Göran Ohlson, ordförande

                                                                      Lars Karlsson

                                                                      Sven-Olof Andersson, protokollförare                                                                                      Ronny Andersson och Ingemar Eriksson kontaktas vid behov per                                                            telefon

                                                                                                    

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till detta “regelsammanträde” - i huvudsak - och meddelar att Ronny och Ingemar i förekommande fall får kontaktas per telefon.

 

2 §                 DAGORDNING

 

Förslaget till dagordning (endast i konceptform) godtas.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2002-04-05

                   

Protokollet för föregående möte 2002-04-05 (2002:2) gås igenom och godtas.

 

5 §                ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

                   

Göran meddelar att såvitt gäller vakanser m.m. kommer Göran och Ingemar att stämma av den delen senare när båda träffas. Först avvaktas utgången av anmälningstiden den 24 maj 2002.

 

6 §                 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2002/03

                    - Genomgång och uppdateringar

                   

Gås noggrant igenom det efter förra sammanträdet uppdaterade utkastet till tävlingsbestämmelser 2002/03.

 

Beslutas

- att göra vissa kompletteringar med e-mailadresser m.m. (sid. 1 och 3)

- att anpassa skrivningen och göra vissa ändringar i sak under punkterna 3 a), 6, 9, 10, 15, 20 och 24

- att tillföra en ny punkt 25 Checklista - Några praktiska punkter för lokala arrangörer

- att det sålunda slutliga förslaget av AK uppdateras av Sven-Olof och tillställs samtliga AK-ledamöter

- att den slutliga versionen av tävlingsbestämmelserna fastställs av CS 2002-07-05

- att AK ska initiera en domarträff fredagen den 11 oktober i Helsingborg före första ronden i Elitserien för en genomgång av tävlingsbestämmelserna - och förändringarna däri - och för att ge tillfälle att belysa vissa situationer och tänkbara förhållningssätt.

 

7 §                ÖVRIGA FRÅGOR

 

a) Europacupen

Antecknas att Limhamns SK gjort en förfrågan om ev. bidrag för deltagande i Europacupen i höst. Under hand har det svaret getts att bidrag ges endast för en deltagande klubb - i första hand svenska lagmästarna (se punkt 19 i tävlingsbe-stämmelserna). Ytterligare bidrag ligger inte inom AK:s budget. Limhamns SK har informerats om det tänkbara alternati-vet att söka bidrag hos SSF (TK).

 

b) Webb-sidan

Noteras att protokollet från föregående sammanträde 2002-04-05 ännu inte är synligt på SSF:s webbsida, trots att disketten erhållits i retur för flera veckor sedan.

 

Beslutas

- att Sven-Olof kontaktar Dan Östergård

- att tävlingsbestämmelserna i sin helhet ska tas in på webbsidan sedan de fastställts av CS.

 

c) Arkivalier

Antecknas att SSF överlämnat åtskilligt material till Riksarkivet (se CS-protokoll och erhållen förteckning från Riks-arkivet). I materialet finns “gluggar”, som vi med förenade ansträngningar bör försöka täppa till. Det gäller även AK, exempelvis vad gäller de olika säsongernas tävlingsprogram, bulletiner, tävlingsbestämmelser m.m.

 

Beslutas

- att vi ska undersöka vilka brister som föreligger i det översända materialet

- att vi ska samverka för att avhjälpa bristerna - söka hemma i pappersgömmorna!

- att Göran får samordningsansvaret - innefattande att stämma av med Bo Plato, som enligt uppgift är välförsedd med det mesta inom vår schackverksamhet.

 

8 §                NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Beslutas

- att vid behov hålls ett möte i anslutning till CS-sammanträdet fredagen den 5 juli.

 

9 §                AVSLUTNING

 

Göran tackar för mötet.

 

- - - - -

 

Vid protokollet                                         Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                  Göran Ohlson