Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2002:2
Datum: Fredagen den 5 april 2002
Tid: 13:00-20.30
Plats: Scandic Hotel Continental, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare, Jonas Sandbom (punkt 10 a)1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till Stockholm - och för hans del det 18:e "lottningssammanträdet" (1985-2002)!

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2002-03-15

Protokollet för föregående möte 2002-03-15 (2002:1) gås igenom och godtas.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02
- Lägesrapport, ev. inkomna skrivelser m.m.
- Avstämning slutspel - Elitserien resp. division 1
- Övrigt

- Lägesrapport
Ingemar meddelar
- att hos kansliet finns inga kvarvarande obehandlade skrivelser rörande allsvenskan 2001/02
- att endast en fullföljd protest finns för hela säsongen (Bollebygds SK) och att den bifölls
- att flyttning av match skett i ett fall som diskuterats särskilt.

- Slutspelet
Göran meddelar
- att rapporter avlämnats från de avslutade sammandragen (Göran och Ronny)
- att vi särskilt behöver diskutera
* "lokal arrangör" och ansvarsfrågor i förhållande till AK
* praktiska frågor beträffande lokaler, möblemang, material, Internet-uppkopplingar (livesändning) m.m.
* behov av checklista för arrangemang av sammandrag.

Beslutas
- att checklista för arrangemang av sammandrag ska upprättas
- att Ronny ges i uppdrag att upprätta förslag till checklista.

6 § EKONOMI
- Uppföljning säsongen 2001/02 (= bokslutet 2001-12-31)
- Budget 2002/03 - Oförändrad prognos?

Diskuteras interimkostnader att beakta i bokslutet per 2001-12-31. Kostnader för sammandragen i slutspelet beräknas utöver bokförda 30 tkr till ytterligare 100 tkr (Elitserien), dvs sammanlagt 130 tkr för Elitserien och 30 tkr för division I. Vidare antecknas att för säsongen 2000/01 ligger för slutspelskostnader ytterligare ca 80 tkr under GEM vilket bör särskilt noteras i bokslutet för 2001 (fotnot).
Budgeten för 2002/03 föranleder inte nu några ytterligare överväganden.

7 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2002/03>
- Återkoppling till seminariet 2001-04-07
- Det fortsatta arbetet - Jfr AK-möten 2001-04-07 och 2001-10-12--13
- Särskilt om Elitserie-kval
- Särskilt om division IV

Inför den kommande serien 2002/03 ska särskilt belysas följande frågor som emanerar från seminariet 2001-04-07:
- Elitseriekval eller ej? - Jfr AK-beslut 2001-10-12--13, 7 §, om att införa sådant.
- Division IV - 4- 5-mannalag?

Enkäter har varit utsända i båda fallen.
Enkäten beträffande Elitseriekvalet - "play off" - tillställes 42 mottagare.
Antal svar = 14, varav 4 ja till "play off", 5 nej och 5 tveksamma.
Enkäten om division IV gick ut till ca 300 klubbar och samtliga distrikt.
Antal svar = 38, varav 16 ja till 4-mannalag, 18 nej och 4 "spelar ingen roll".

Vidare gås igenom den preliminära gruppindelningen för 2002/03 som gjorts av Göran. Underhandskontakter har förekommit med bl.a. Stockholms SF rörande gruppindelningar m.m. Vidare en del kontakter med eventuella intressenter för sammandragningar.

Beslutas
- att beträffande Elitserie-kval omprövar AK sitt beslut 2002-10-12--13, 7 §, och låter frågan vila vad gäller säsongen 2002/03.
- att frågan kan tas upp till förnyad prövning senare
- att beträffande division IV inte göra ändring i den ordning som gällde 2000/01, dvs.
* grupp 1-2 = 4-mannalag
* grupp 3-24 = 5-mannalag (även grupperna 18-21 som haft 4-mannalag säsongen 2002/02)
- att besked om ovanstående beslut snarast ska läggas ut på SSF:s webb-sida
- att beträffande sammandragen säsongen 2002/03 gäller utgångspunkten
* Elitserien: rond 1-3 = Helsingborg och rond 9-11 = Eksjö
* Division I, rond 7-9: Norra = Västerås, Mellersta = Karlstad, Södra = Göteborg (reservort = Malmö)
- att AK-ledamöterna svarar för inlottning i grupperna m.m. enligt följande:
* Elitserien: Göran
* Division I: Ronny
* Division II: Ronny (grupp 1-2 samråd med Sven-Olof, Bo Nyberg och Ove Attefall om speciallottning)
* Division III: Sven-Olof (grupp 1), Lars (grupp 2-12)
* Division IV: Ingemar (grupp 3-9 medverkan av Stockholms SF med start-nr)
- att inlottningen ska vara klar senast den 15 maj 2002.

8 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2002/03
- Genomgång och uppdateringar
- Särskilt om
* domarfrågor (Lars)
* laguppställningar (Ronny och Göran)
* d:o vid uppskjutna matcher (Sven-Olof)
* kvalitetsfrågor (Ronny)
* kanslijour vid slutspel (Ronny)
* mobiltelefoner - sanktioner? (Tapio Tikkanen)
* protkollunderskrift (Tapio Tikkanen)
- Övriga förändringar i sak

Inledningsvis gås översiktligt igenom utkastet till tävlingsbestämmelser 2002/03 som innehåller dels uppdateringar i fråga om tävlingsprogrammet samt övriga datum m.m. och dels ett antal punkter i sak som behöver dryftas.
I anslutning till den här punkten diskuteras även de frågor som redovisas under punkt 10 i närvaro av Jonas Sandbom.

Beslutas
- att göra de ändringar i tävlingsbestämmelserna som redovisas i det uppdaterade utkastet
- att CS informeras om den uppdaterade versionen inför kommande CS-sammanträde 2002-04-27--28
- att den slutliga versionen fastställs vid kommande AK-sammanträde och därefter av CS 2002-07-05
- att Sven-Olof svarar även för de ytterligare uppdateringar som kan erfordras.

9 § CS-SAMMANTRÄDET 2002-04-27--28
- Rapporten m.m. att redovisa

Göran skriver rapport.
Tävlingsbestämmelserna presenteras som information för synpunkter. Beslut vid CS-sammanträdet 2002-07-05.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) Allmänna frågor med anknytning till regelverk, m.m. (REDO)
Jonas Sandbom, REDO samt Stockholms SF, deltar under den här punkten.
Diskuteras utvärderingen av Elitserie-sammandraget i Stockholm (jfr rapporten), bl.a. vad avser:
- Förväntningar/ansvar för "lokal arrangör", inklusive tydliggörande av vem som är lokal arrangör
- Domarfrågor och ansvarig huvuddomare
- Utseende av domare i Elitserien resp. division I
- Mobiltelefoner m.m.
- Samtal under pågående match/partier, särskilt på främmande språk
- Laguppställningar - särskilt vid "betydelselösa" matcher
* Göran meddelar att beträffande ett omdiskuterat aktuellt fall vid slutspelet i Elitserien har skriftlig förklaring begärts och lämnats av berörd klubb (LASK). I detta fall föranleder frågan inte någon AK:s vidare åtgärd.

Beslutas
- att vad som framkommit vid utvärderingen/diskussionen i tillämpliga delar beaktas vid den slutliga utformningen av tävlingsbestämmelserna för Allsvenska serien. Uppdaterat utkast färdigställs inom 1-2 veckor.

b) Uppdatering av SSF:s webb-sida
SSF:s IT-grupp har föreslagit att varje kommitté ska själv ha en person som ansvarar för uppdatering av SSF:s webb-sida med material som är hänförlig till vederbörande kommitténs ansvarsområde.

Beslutas
- att för AK:s del ska Sven-Olof i samarbete med kansliet svara för AK-materialet i form av protokoll, tävlingsbestämmelser m.m.
- att kansliet svarar för de blanketter m.m. som ska finnas tillgängliga via webb-sidan.

c) Digitala ur
Från Carl-Eric Erlandsson har inkommit en skrivelse rörande användning av digitala ur i Allsvenska serien.

Beslutas
- att någon generell (alternativt endast för Elitserien m.fl.) "skyldighet" att nyttja digitala ur inte införs för säsongen 2002/03
- att digitala ur tillåts på frivillig basis enligt hittills gällande normer (AK:s tävlingsbestämmelser, punkt 16)
- att Göran underrättar Erlandsson om ovanstående som svar på hans skrivelse.

d) Skrivelser m.m. rörande lottning 2002/03
Ronny meddelar att alla mail m.m. som rör lottningen ska sändas till honom under mail-adressen vinden25@hotmail.com
- alltså inte via schack.se-

e) Föryngringen i AK
Ungdomsstyrelsen uppmärksammar alla organisationer på olik nivåer att se över behovet av föryngring i styrelser och andra organ, vilket gäller även SSF och som tagits upp vid senaste CS-sammanträdet.
Diskuteras situationen för AK och några tänkbara namn - ungdomar - som skulle kunna tillfrågas om intresse för eventuellt uppdrag.

Beslutas
- att uppdra åt AK-ledamöter att tillfråga några tänkbara ungdomar - namnuppgifter presenteras inte i det här protkollet.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att ett sammanträde för inlottningar m.fl. frågor bör hållas under senare delen av maj eller början av juni månad.
- att vid behov hålls ett möte i anslutning till CS-sammanträdet fredagen den 5 juli.
- att aktuella frågor under hand får lösas brevledes resp. i anslutning till CS den 26-27 april.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar alla för ett långt och innehållsrikt möteVid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Fersens väg 14, 211 42 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar