Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2002:1
Datum: Fredagen den 15 mars 2002
Tid: 13:00
Plats: Scandic Hotel Ariadne, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till mötet, som tillika är upptakten till en intensiv schackhelg på Ariadne med Elitserieslutspelet i fokus - i stark konkurrens med Finlands-färjorna som tidvis fyller panoramautsikten.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman. Antecknas att anteckningarna slutförs av Sven-Olof, när han anländer senare under eftermiddagen (ca 15:30).

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2001-10-12--13

Protokollet för föregående möte 2001-10-12--13 (2001:5) gås igenom och godtas.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

  1. Lägesrapport, ev. inkomna skrivelser m.m.
  2. Avstämning Elitserie-slutspelet
  3. Övrigt

a) Antecknas att en protest föreligger i Division IV, grupp 16, rond 6 (2002-03-03), International SS - Bollebygds SK, där resultatet noterats till 3,5-1,5 och där lagledaren för Bollebygds SS kräver att partiet vid bord 2 ändras till vinst för sitt lag och därmed slutresultatet 2,5-2,5. Protesten kan behandlas först sedan hemmalaget fått säga sin mening.

Beslutas
- att bordlägga protesten tills kommunikation skett, varefter AK fattar beslut innan sista ronden den 24 mars.

b) Antecknas att förberedelserna för slutspelet med diverse kraftansträngningar och många enskilda kontakter löpt väl och att läget är under kontroll inför starten om några timmar.

Detta inkluderar även live-sändningen, som lösts till sist och kan klaras av för två bord samtidigt. Betingar vissa extrakostnader (ca 10 tkr).

Diskuteras även en del praktiska frågor rörande division I-slutspelen kommande helg.

c) Diskuteras framtidsfrågor i form av t.ex. inrapportering av resultat via Internet och annan Internet-service, allt för snabb allmän åtkomst till aktuell information.

6 § EKONOMI

- Uppföljning säsongen 2001/02 (= bokslutet 2001-12-31)
- Budget 2002/03 (jfr 6 § “Det fortsatta arbetet”)

Sven-Olof överlämnar sammanställningar av det ekonomiska utfallet - preliminärt bokslut för 2001 - inkluderande allsvenska säsongen 2001/02. Detaljgenomgång av interimsposter m.m. hinns inte med nu utan får ske under hand och förberedas inför kommande sammanträde. I stort håller sig AK inom budgetramarna.

Budgeten för 2002/03 har anpassats till de övergripande förändringar AK tidigare tagit ställning till och CS har beslutat i enlighet härmed.

7 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2002/03>

- Återkoppling till seminariet 2001-04-07
- Det fortsatta arbetet - Jfr AK-möten 2001-04-07 och 2001-10-12--13
- Särskilt om enkät (division IV)

I fråga om “Elitserie-kvalet” har en enkät varit ute. Av 42 som tillställts enkäten har 12 svarat och hos dessa föreligger en övervägande tveksamhet till kvalspel.

Diskuteras vidare behovet av nytryck/anpassning av matchlistor, vilket dock måste vägas mot de förändringar som kan aktualiseras om spelarlicenser införs.

Diskuteras enkät om division IV och huruvida fyrmannalag ska införas generellt. Ett enkätförslag som Sven-Olof tagit fram utgör utgångspunkt.

Beslutas
- att frågan om “Elitserie-kval” bordläggs till kommande sammanträde i april - att frågor om “det fortsatta arbetet” tas upp vid kommande AK-sammanträden
- att enkät om division IV efter viss redigering ska sändas ut

  • dels i nästa Förbundsaktuellt
  • dels i samband med nästa stora AK-bulletin till samtliga lagledare

8 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2002/03

- Översiktlig genomgång av förändringsbehov

Uppdatering av nuvarande bestämmelser ska ske för detaljgenomgång vid kommande AK-sammanträde i april som underlag för CS-beslut den 5 juli 2002. Sven-Olof bearbetar detta.

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att nästa sammanträde ska hållas fredag 2002-04-05, kl. 13:00, på hotell Continental, Stockholm. Eftersom det är 1000-mannahelg, Akademi-årsmöte m.m. har flertalet av AK-ledamöterna redan tecknat in helgen som “schackhelg”.

11 § AVSLUTNING

Göran tackar alla för väl genomfört möte och samfällt tågar vi över till den blivande arenan för helgens 144 Elitseriepartier för de sista praktiska förberedelserna tillsammans med hotellets personal.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Fersens väg 14, 211 42 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar