Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2001:5
Datum: Fredag-lördag den 12-13 oktober 2001
Tid: 16:00-17:30 (fredag) samt 10:00-11:30 (lördag).
Plats: Grand Hotel, Norrköping

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare.

Frånvarande:1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen till mötet som påpassligt nog är förlagt till arenan för säsongupptakten av årets allsvenska serie - Grand Hotel i Norrköping.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2001-05-15

Protokollet för föregående möte 2001-05-15 (2001:4) gås igenom och godtas.

Antecknas beträffande följande uppföljningspunkter:

10 § -Pressinformation

att Göran sammanställt en presslease som gått ut till ca 50 redaktioner.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

Lägesrapport betr. Grupper, anmälningsavgifter m.m.

Ev. inkomna skrivelser

Avstämning Elitserie-upptakten

Övrigt

Inledningsvis tas upp en akut fråga rörande förestående start av rond 1 i Elitserie-sammandraget.

SK Rockaden har meddelat att en av deras spelare, Petter Heine Nilsen, Danmark, drabbats av ett inställt tåg på sträckan Köpenhamn-Malmö och därmed även blir försenad till starten av rond 1.

Force majeure görs gällande samt att partistarten bör få skjutas upp.

AK beslutar

att indikation föreligger för force majeure - som tillämpas restriktivt och särskilt i individuella fall

att om så slutligt visas föreligga, dvs. sakförhållandet styrks, ska en uppskjuten start av partiet accepteras

att partistarten vid konstaterad force majeure får ske senast kl. 18:45 mot eljest 18:00

att motståndarlagets spelare omedelbart underrättas om detta ställningstagande.

Ingemar rapporterar:

Rekordartat med diverse problem inför årets säsongstart.

Rabatten till 800 kr för en del division IV-lag har skapat en del “strul” utan att några särskilda fördelar kan anses ha vunnits.

Diverse lag begär nedflyttning från division III till IV på grund av för få spelare.

Vissa omplaceringar mellan grupper har gjorts.

Strul med lagledarförteckningar och byte av lagledare - dvs. SSF står utan uppdaterade adressuppgifter.

Sena spelarregistreringar.

Nya datorprogrammet har tagits i bruk.

Nya register över lagledare m.m. klart.

Divsion II:1 = speciallottning som planerat.

Inkomna skrivelser har inte varit alt. är inte av karaktären att behöva tas upp i AK.

Göran rapporterar:

Som nämnts ovan (4 §) har pressrelease gått ut inför starten av Elitserien.

Avgiftsrabatten för en del nya division IV-lag har medverkat till att fylla upp vakanser i berörda grupper. Antalet vakanser i division IV är nu endast 14 jämfört med 30 förra säsongen och 28 säsongen 1999/2000.

Rabatten utgör inget prejudikat - gäller endast för säsongen 2001/02.

6 § DOMARSEMINARIUM 2001-10-06--07

Rapport från domarseminariet

Från AK deltog Ronny och Göran vid REDO:s domarseminarium, som inte var så välbesökt som förväntat.

Vid seminariet gjordes en fullständig genomgång av de Allsvenska tävlingsreglerna.

Några ändringar/förtydliganden föreslogs. Vidare informerades om att FIDE beslutat om vissa ändringar i fråga om domares mandat - bl.a. tävlingsbestämmelsernas punkt 10.2 d), som innebär att domaren har det slutliga avgörandet

“final decision” - i situationer som avses i punkt 10.2 a-c).

Från seminariet informerar Ronny och Göran vidare:

Ökade risker för fusk med nyttjande av exempelvis allt mindre datorer, telefoner med uppkopplingsmöjligheter, näraliggande bokförsäljning, bulletiner som delas ut under i stället för efter ronder etc.

Doping - oklart vilket lista över otillåtna medel som gäller.

Eventuellt kommer berörd FIDE-kommitté att under 2002 genomföra för stickprov rörande doping.

Estetiska frågor -”Cafébord” ska undvikas (spelbord belamrade med diverse förplägnad etc.).

Inlottningsproceduren till SM-gruppen - Rationellare hantering i fråga om spelares från samma klubb inbördes möten i de avslutande tre ronderna).

Särskiljningssystem - SSF/REDO-ansvar.

Distriktsdomarlistan ska uppdateras och läggas ut på nätet.

Ny domarbricka ska tas fram.

REDO ska utbilda distriktsdomare.

AK beslutar

att uppdatera nästa utgåva av tävlingsreglerna för Allsvenska serien (2002/03) i enlighet med vad som framkommit och som i detalj noteras i utkast till den kommande utgåvan

att redan vid 2001/02 års seriespel beakta den ändring som FIDE beslutat rörande domares mandat i ovan angivna fall och att detta ska meddelas innan förestående start av rond 1 i Elitserien

att beträffande doping bevaka frågan till nästa säsong

att särskilt uppmärksamma riskerna för fusk. AK noterar att vi även här har uppmärksammat risk för eller möjlighet till nyttjande av otillåtna hjälpmedel.

att för att lämna spelområdet krävs tillstånd av domare.

7 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2002/03

Summeringen av seminariet 2001-04-07

Det fortsatta arbetet - Jfr AK-mötet 2001-04-07

Från AK-protokollet 2001-04-06--07, 9 §, antecknas följande ställningstaganden:

Punkt 2, 3, 5, 12 (Spelprogram 2001/02, 100-regeln, ELO-registrering, Valsystemet)

Ingen ytterligare åtgärd f.n.

Punkt 4 (Division I)

Utformningen av division I - superetta, kval/play off m.m. - kvarstår som en fråga att överväga vidare.

Uppflyttning av andralag till Elitserien ej aktuellt f.n.

Punkt 6 (Domare)

Rekrytering av nya domare samt kompetensutvecklingsinsatser för domare anser AK vara frågor för REDO.

Beträffande domare i division I-sammandragen övertar AK ansvaret för två domare på respektive ort.

Översyn av blankett för matchlista/-rapport ska göras när ny upplaga måste framställas. Då ska även beaktas ev. andra behov (spelarlicens, utländsk spelare, juniorspelare etc.).

Punkt 7-9 (Ekonomi, Spelarlicenser, Svenska Cupen)

Frågorna aktualiseras efter hand.

Punkt 10 (Svenska Spel)

Göran meddelar att ronderna 8-11 i Elitserien anpassats för att någon match ev. kan vara intressant att försöka få med på Svenska Spel.

Punkt 11 (Division IV)

Frågorna hålls aktuella. Noteras vidare att nu föreliggande gruppindelningar för säsongen 2001/02 ska i enlighet med beslutet 2001-04-07 skickas ut även till senaste säsongens lagledare.

Punkt 13 (Noll-visionen)

Ingen ytterligare åtgärd f.n.

Punkt 14-17 (Övriga frågor, Förbättringar på sikt, Geografisk inplacering, Administrativt)

Aktualiseras efter hand och löpande frågeställningar behandlas kontinuerligt.

Diskuteras i vad mån något ska föreslås genomföras till säsongen 2002/03 samt i vad mån det kan påverka förestående budget för 2002. Därvid framhålls särskilt de åtaganden SSF-AK nu gör beträffande sammandragen i Elitserien och division I beträffande lokalkostnader, domare m.m. Vidare diskuteras särskilt frågan om division I och kval till Elitserien.

AK beslutar

Beträffande punkt 4

att införa ett kval till Elitserien på så sätt att tvåorna i de tre division I-grupperna samt niondeplacerade laget i Elitserien spelar ett kval om en plats i Elitserien

att detta spelas helgen efter Allsvenska seriens sista rond

att spelplatsen i första hand bör vara Schacksalongerna i Stockholm

att särskild budget läggs för detta med 30 tkr (resebidrag m.m. enligt gängse regler).

Beträffande punkt 7

att anmälningsavgifterna till Allsvenska serien 2002/03 höjs för Elitserien från 5 till 8 tkr och för division I från 4 till 6 tkr, medan avgifterna lämnas oförändrade för division II-IV (3, 2 resp. 1 tkr).

8 § EKONOMI

Diskuteras övergripande budgetfrågor för AK och gås igenom - konto för konto - beräknad budget för 2002, varvid även beaktas särskilda åtaganden m.m. enligt 7 § ovan.

AK beslutar

att föreslå budget för 2002 med intäkter = 810 tkr och kostnader = 870 tkr.

9 § RAPPORTER

CS 2001-10-27--28

AK beslutar

att Göran upprättar rapport, bl.a. med utgångspunkt från dagens AK-sammanträde.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Ingemar tar upp frågan om det omfattande merarbetet vid kansliet till följd av bristande rapportering av spelarregistreringarna, som ofta kommer in sent (skulle i år vara inne senast den 17 september ). En åtgärd för att förbättra disciplinen - eller i vart fall kompensera administrativa merkostnader - kan vara en anpassning av den administrativa sanktionsavgiften.

AK beslutar

att avgiften ska vara oförändrat 100 kr om spelarregistreringen kommer in för sent men senast den 30 september.

att avgiften ska vara 500 kr om uppgifterna inkommer den 1 oktober eller senare.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas under januari 2002 (ev. i anslutning till det första CS-sammanträdet).

12 § AVSLUTNING Göran tackar mötesdeltagarna för visat intresse och vi hastar iväg till den efterlängtade starten av allsvenska säsongen 2001/02 i de representativa lokalerna på Grand Hotel.

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergaard, Fersens väg 14, 211 42 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar