Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2001:4
Datum: Tisdagen den 15 maj 2001
Tid: 10:00-13:00
Plats: Stockholms Schacksalonger

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Frånvarande/tillgänglig via telefon Ronny Andersson1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen till mötet, som föregåtts av en intensiv blixtbatalj mellan Göran och Ingemar (remi?).

Göran beräknar att mötet ska hinnas med så att Göran och Sven-Olof hinner delta i årsmötet med FSL (Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel- och Lotterifrågor; innefattande bl.a. BingoLotto) som hålls i eftermiddag på Södra Paviljongen vid Centralstationen (Radisson SAS Hotel).

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2001-04-06--07

Protokollet för föregående möte 2001-04-06--07 (2001:3) gås igenom och godtas.

Beträffande protokollet 2001:2 den 17 mars 2001 noteras vad gäller 5 § i)

att det är endast Västerås ÖSK och Västerås SA som har gått samman och bildat Västerås SK

att Västerås ASK och Arosspringaren således fortfarande består.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

Inkomna skrivelser, m.m.

a) Hässleholmsalliansen/ Berne Lundberg - Anstånd med inbetalning av anmälningsavgift

Frågan gäller osäkerhet om antal lag som slutligt kommer att delta, alltså inte anstånd på grund av likviditeten.

AK beslutar

- att inte medge anstånd. Däremot kommer återbetalning att ske i den mån antalet deltagande lag förändras innan seriestarten. Göran åtar sig att besvara skrivelsen.

b) Majornas SS/Kenneth Fahlström - Resultatrapportering m.m.

Vid rapporteringen på webb-sidan av resultatet i matchen Lerums SK-Majornas SS III i division 4, grupp 15, rond 6, har kommit att anges 5-0, wo. Emellertid avsågs wo endast vid bord 5. Vidare har noterats felstavning av klubbnamnet. Frågan om resultatrapportering på webben och ev. möjlighet till direkt inrapportering diskuteras.

AK beslutar

att notera påpekandet samt låta saken bero med den skrivelse som Ingvar Carlsson tillställer klubben

att frågan om inrapportering direkt på webb-sidan måste ställas på framtiden - 2 år? - inte moget för genomförande nu.

6 § EKONOMI

Uppföljning 2000/01

Intet särskilt att rapportera. Bokslutet för 2000 är nu framtaget och avstämning av interimsposter mot verklig kostnad kommer att ske vid kommande ekonomiuppföljning för 2001 (omkring mitten av juni 2001).

7 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

Inplaceringen i grupper

Uppdateringar av tävlingsregler, spelprogram, m.m.

a) Inplaceringen i grupper

Antecknas att SSF:s officiella publicering av grupperna inför 2001/02 års serie sker under september. Den inplacering som nu skett tillställs vederbörande klubbar och lagledare m.fl.

Ingemar delar ut en per 2001-05-12 uppdaterad version av fördelningen på grupper.

Sammanställningen gås igenom, vissa anpassningar görs och vidare kommenteras särskilt följande:

Elitserien

Extremt Stockholms-gynnad lottning i år, vilket ska ses i kombination med förslaget att uppkommande inbesparing på resebidrag kan nyttjas till subvention av tillresande lags logikostnader (dubbelrum) vid slutspelet i Stockholm. Detta är då att se som en engångsföreteelse grundat på försöket detta år med särskild attraktionskraft runt Elitserie-slutspelet.

Division I

Speciallottning gjord avseende grupp Norra av Ronny i samråd med Bo Nyberg. Slutspel i Stockholm.

Domarfrågan för division I-slutspelen diskuteras och det antal domare som AK bör bekosta.

Division II

Speciallottning av grupp 1 (Ove Attefall, Jonas Burman, Jonas Sandbom och Bo Nyberg).

Division III

Vakanta platser har fyllts, i övrigt intet särskilt att notera.

Division IV

Många vakanser finns som ska försöka fyllas - marknadsföring vid bl.a. distriktsbesöken!

Vid distriktsbesök har synpunkter anförts om att ytterligare en del grupper (gäller främst grupperna 18-21) kunde bestå av 4-mannalag, vilket skulle vara fördelaktigt i exempelvis de fall ett lag behöver anlita särskild chaufför. I samband härmed diskuteras också huruvida 4-mannalag generellt bör införas vid 2002/03 års serie och vilka uppfattningar som kan råda härom. Detta ska, förutom de praktiska aspekterna, även ses i relation till det stora antalet vakanser i division IV.

AK beslutar

att den föreliggande sammanställningen med gruppindelningar godtas med de anpassningar som diskuterats fram under mötet och som kommer att framgå av en ny version som Ingemar sänder ut inom ett par dagar

att genomföra slutspelet i Elitserien enligt skissad modell med

att logikostnader (dubbelrum) i samband med Elitserieslutspelet i Stockholm för tillresande lag bekostas av AK

att godta de förslag till speciallottningar som tagits fram

att AK beträffande domare i division I-slutspelen begränsar sitt ekonomiska åtagande till två domare per ort

att division IV, grupp 18-21, ska ha 4-mannalag, vilket även gäller division IV, grupp 1-2

att lag i division IV, grupp 18-21, som kompensation för kostnadsökning jämfört med att ha stannat kvar i distriktsserier, ska erhålla återbäring med 200 kr på anmälningsavgiften 1 000 kr, dvs. netto 800 kr. Detta är en introduktionsåtgärd för berörda lag enbart för säsongen 2001/02

att särskilt överväga i vad mån en generell övergång till 4-mannalag i division IV bör ske fr.o.m. säsongen 2002/03.

b) Uppdateringar av tävlingsregler, spelprogram, m.m.

Sven-Olof redovisar utkastet per 2001-04-28 till tävlingsbestämmelser m.m. och går igenom de ändringar och anpassningar som skett i förhållande till utkastet 2001-01-03, bl.a. efter AK-seminariet 2001-04-06--07.

AK beslutar

att godta det föreliggande utkastet med några smärre kompletteringar

att förslaget ska tillställas CS för beslut 2001-07-06.

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02

Summeringen av seminariet 2001-04-07

Det fortsatta arbetet - Jfr AK-mötet 2001-04-07

Med utgångspunkt från protokollet 2001-04-06--07, 9 §, antecknas följande ställningstaganden:

Punkt 2, 3, 5, 12 (Spelprogram 2001/02, 100-regeln, ELO-registrering, Valsystemet)

Ingen ytterligare åtgärd f.n.

Punkt 4 (Division I)

Utformningen av division I - superetta, kval/play off m.m. - kvarstår som en fråga att överväga vidare.

Uppflyttning av andralag till Elitserien ej aktuellt f.n.

Punkt 6 (Domare)

Rekrytering av nya domare samt kompetensutvecklingsinsatser för domare anser AK vara frågor för REDO.

Beträffande domare i division I-sammandragen övertar AK ansvaret för två domare på respektive ort.

Översyn av blankett för matchlista/-rapport ska göras när ny upplaga måste framställas. Då ska även beaktas ev. andra behov (spelarlicens, utländsk spelare, juniorspelare etc.).

Punkt 7-9 (Ekonomi, Spelarlicenser, Svenska Cupen)

Frågorna aktualiseras efter hand.

Punkt 10 (Svenska Spel)

Göran meddelar att ronderna 8-11 i Elitserien anpassats för att någon match ev. kan vara intressant att försöka få med på Svenska Spel.

Punkt 11 (Division IV)

Frågorna hålls aktuella. Noteras vidare att nu föreliggande gruppindelningar för säsongen 2001/02 ska i enlighet med beslutet 2001-04-07 skickas ut även till senaste säsongens lagledare.

Punkt 13 (Noll-visionen)

Ingen ytterligare åtgärd f.n.

Punkt 14-17 (Övriga frågor, Förbättringar på sikt, Geografisk inplacering, Administrativt)

Aktualiseras efter hand och löpande frågeställningar behandlas kontinuerligt.

9 § RAPPORTER

CS 2001-07-06--07

Kongressen (ev. Information)

AK beslutar

att Göran och Ingemar samråder om den rapport som ska tas fram

att vi beträffande kongressen inte initierar någon särskild informationspunkt e.dyl. De frågeställningar som kan komma att tas upp får i förekommande fall besvaras vid kongressen.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Lars tar upp frågan om pressinformation beträffande främst Elitserieupptakten m.m. - vad har skett?

Göran meddelar att efterhand som alla fakta finns bör vi ta tag i frågan.

AK beslutar

att inför Elitserieupptakten i Norrköping satsa på en rejäl pressinformation

att ta fram en “lista” på vad som är intressant att diskutera innan serieupptakten efter det att spelarregistrering finns

att ta fram en pressrelease som ska delges målgruppen allmänreportrar - fånga upp lämpliga namn!

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas i anslutning till CS-sammanträdet 2001-07-06, om behov finns.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för visat intresse varefter alla skingras för fortsatta ideella uppdrag under eftermiddagen.

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-sida (gm/ Dan Östergård, Box 19021, 200 73 MALMÖ; diskett WP6.1)

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar