Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2001:3
Datum: Fredag-lördag den 6-7 april 2001
Tid: 18:00-23:00 (fredag) samt 18:30-23:00 (lördag)
Plats: Scandic Hotel Continental, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson (endast fredag), Ronny Andersson, Lars Karlsson (endast lördag), Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande/tillgängliga via telefon: Lars Karlsson (fredag), Ingemar Eriksson (lördag)Dag 1 - 2001-04-06

1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen till mötet.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas med tillägg för avstämning av protokollet 2001-01-03.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2001-01-03 och 2001-03-17

Protokollen för föregående möten 2001-01-03 (2001:1) och 03-17 (2001:2) gås igenom, godtas med nedanstående kommentarer och läggs till handlingarna.

Kommenteras särskilt följande:

2001-01-03: (Korrigering i anslutning till påpekande vid AK-seminariet)
7 § a) Formuleringen, som kan tolkas så att det var majoritet för nollregel i Allsvenskan i enkäten för ett par år sedan, förtydligas, eftersom så uppenbarligen inte var fallet. Majoritet har däremot gällt inom AK för att föreslå införandet av en nollregel. Vid mötet redovisades även under hand till kansliet framförda åsikter om fördelar med en nollregel.

2001-03-17:
5 § b) YU Balkan - Katrineholms SK
Uppdras åt Ronny att tillskriva de berörda klubbarna om AK:s beslut beträffande 5 § b).
5 § g) Antecknas att Horndals SK erhållit ordinarie resebidrag, dvs. beaktande av att sammandrag inte skett i Horndal utan i Stockholm.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

 • Summering, inkomna skrivelser, m.m.

a) Allmänt
Ingemar meddelar att serien gått överlag bra. Skrivelser m.m. har varit av normal omfattning. Ett ökat antal WO noteras.
Det kan särskilt behöva övervägas principerna för nedflyttning i samband med lämnade WO.

b) Kirsebergs SK

Klubben har i skrivelse meddelat att den har en fordran på 30-40 tkr på kommunen (aktivitetsbidrag och grundbidrag), som klubben uppger att de erhåller nästa vecka. I skrivelsen görs utfästelse om betalning nästa vecka. AK anser att uppgifterna bör bekräftas. Så länge oklarheter föreligger om de ekonomiska förhållandena i klubben kvarstår AK:s ställningstagande om risken för nedflyttning från Elitserien.
Beslutas

 • att betalning ska ske senast under nästa vecka
 • att, om så inte sker, degraderas klubben från Elitserien till division II
 • att den vakanta platsen i Elitserien i förekommande fall ersätts av tiondeplacerade SK Kamraterna, Göteborg.

c) Jonas Burman
Ingemar informerar om en skrivelse från Jonas Burman. Burman tar dels upp matchen Piteå SK-SK Rockaden II, Umeå. Piteå kom med bara sex man i sista ronden. Vidare nämner Burman det anmärkningsvärda resultatet åtta remier i matchen Skellefteå SK-SK Rockaden III, Stockholm.

6 § EKONOMI

 • Uppföljning 2000/01

Av ekonomiuppföljningen/bokslutet per 2001-03-15 framgår utbetalda resebidrag och influtna anmälningsavgifter för 2000/01 samt budget för 2000/01 resp. 2001/02. Här nedan redovisas sammanställning per 2001-03-15 för AK totalt samt särskild specifikation för resebidrag och anmälningsavgifter.

AK TOTALT          KOSTNADER        INTÄKTER
              Utfall Budget Budget  Utfall Budget Budget
              2000/01 2000/01 2001/02 2000/01 2000/01 2001/02
Svenska Cupen        183 339 200 000    0  30 000 40 000    0
Anmälningsavgifter                  675 000 698 000 698 000
Förseningsavgifter                   5 763  6 000  6 000
WO-avgifter                      16 000  3 000  3 000
Protestavgifter                     300  1 000  1 000
Övriga intäkter                    5 509  2 000  2 000
AK-sammanträden       53 521 30 000 50 000
Trycksaker (TfS)       13 400  5 000    0
Europacupen         30 205  5 000 30 000
Sammandrag Elitserien    24 518    0 20 000
Sammandrag Division I    + 1 250    0 10 000
Elitpartier på Internet    8 940    0 10 000
Dataprogram Allsvenskan    3 938    0    0
Resebidrag (se spec. nedan) 526 150 420 000 460 000
Domarkostnader        28 692 25 000 55 000
Resultatförmedling      18 120 15 000 15 000
Hederspriser         52 901 40 000 40 000
Domare - Reseersättning    2 363    0    0
Övriga tävlingskostnader   38 052 50 000 20 000
Trycksaker            0  5 000  5 000
Övriga adm. kostnader      250  5 000  5 000
SUMMA            983 138 800 000 720 000 732 572 750 000 710 000


SERIE      RESEBIDRAG         ANMÄLNINGSAVG.
        Utfall  Budget  Budget  Utfall  Budget  Budget
        2000/01 2000/01 2001/02 2000/01 2000/01 2001/02
Elitserien   295 675 160 000 200 000  60 000  60 000  60 000
Division I    37 030  90 000  80 000 120 000 120 000 120 000
Division II   109 095  70 000  80 000 141 000 144 000 144 000
Division III   44 905  60 000  60 000 188 000 192 000 192 000
Division IV   39 445  40 000  40 000 166 000 182 000 182 000
SUMMA      526 150 420 000 460 000 675 000 698 000 698 000

Under den här punkten diskuteras vidare AK:s avgifter (förseningsavgifter m.m.) samt återstående kostnader för säsongen 2000/01, inkl. interimsposter.

b) Budget 2001/02

Diskuteras budgeten. Noteras att det förestående utvärderingsseminariet kan leda till ställningstaganden som kan inverka på kostnaderna redan för säsongen 2001/02.

7 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

 • Ev. uppdateringar av tävlingsregler, spelprogram m.m.
 • Preliminär inlottning i grupper

a) Tävlingsreglerna
Utkastet till tävlingsbestämmelserna gås igenom och några smärre korrigeringar görs. Vissa punkter diskuteras mera ingående. Lagledares och domares underskrifter av matchlista och omständigheterna i samband med protest - direkt eller inom 5 dagar - diskuteras vad gäller det rättsliga värdet av underskrifterna (bekräftelse och därmed bundenhet av exempelvis matchresultatet).
Vidare förs fram från en del klubbar redovisade önskemål om att - särskilt äldre - spelare som tillika fungerar som chaufför för ungdomar skulle, trots att ratingtalet motsvarar placering i förstalaget, kunna få spela i klubbs andralag och lägre.

b) Preliminär inlottning i grupper
Göran har upprättat ett underlag som gås igenom jämte inkomna skrivelser med önskemål av olika slag.
Föreslagen ansvarsfördelning:
Elitserien = Göran
Division I = Ronny
Division II, grupp 1 = Ove Attefall (samordnare), Jonas Burman, Jonas Sandbom och Bo Nyberg
Division II, grupp 2-6 = Ronny
Division III, grupp 1-2 = Sven-Olof
Division III, grupp 3-12 = Lars
Division IV = Ingemar Beslutas

 • att fördela arbetet enligt ovanstående.

c) Sammandragen
Sammandragen diskuteras mot bakgrund av en eventuell koppling till möjligheterna av ekonomiskt gynnsamma avtal.
En del klubbar m.fl. har framfört önskemål om att få arrangera sammandrag enligt följande:

 • Elitserien = Norrköping, Malmö och Eskilstuna samt slutspel i Stockholm
 • Division I = Skellefteå (Norra) samt Linköping och Karlstad (Mellersta)

Beslutas

 • att sammandragen sker enligt följande
  Elitserien = Norrköping (rond 1-3) resp. Stockholm (rond 9-11) (reservort för Elitserien = Malmö)
  Division I Norra = frågan hålls öppen; Stockholm - ev. kombinerat med Elitserie-sammandraget?
  Division I Mellersta = Karlstad
  Division I Södra = Göteborg
 • att sammandragen sker i AK:s regi vad gäller förhandlingar med hotell etc. (lokaler och logi) och i övrigt läggs ut på lokala arrangörer
 • att Göran tar erforderliga kontakter med lokala arrangörer och hotell.

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02>>>?

 • Utvärdering och hearing 2001-04-07 (Stockholm)

a) Avstämning av praktiska frågor

Göran presenterar utkast till dagordning - diskussonspunkter - som godtas.

b) Avstämning av särskilda programpunkter

Gås översiktligt igenom olika frågeställningar och diskuteras de överväganden som hittills gjorts i olika sammanhang såväl inom som utom AK.

Dag 2 - 2001-04-07 - Efter seminariet

9 § SUMMERING AV SEMINARIET
(Minnesanteckningar biläggs detta protokoll - se sid. 6-10)

Minnesanteckningarna avstäms gemensamt.

AK:s kommentarer samt särskilda frågeställningar som kan behöva prioriteras och diskuteras ytterligare för ställningstaganden, bl.a. inför 2002/03 och/eller 2003/04:

Punkt 2 - Spelprogram 2001/02
* Ev. kollision med lag-EM.

Punkt 3 - Utvärdering av Allsvenskan under tre säsonger
* 100-regeln.

Punkt 4 - Division I
* Division I - Superettan, kval/play off m.m.
* Uppflyttning av andralag till Elitserien.

Punkt 5 - ELO-registrering
* Frågan läggs på is tills vidare.

Punkt 6 - Domare
* Hur få fram fler domare.
* Kompetensutvecklingsinsatser.
* Domare i division I-sammandragen - AK övertar ansvaret.
* Ekonomiska villkor.
* Översyn av blanketten för matchlista/-rapport.

Punkt 7 - Ekonomi
* Överväganden om förstärkning av ekonomin medelst CS-medel och/eller ökade anmälningsavgifter. Även medlemsavgifternas storlek berördes vid seminariet.

Punkt 8 - Spelarlicenser
* Fortsatt bearbetning av frågan. Gäller bl.a. omfattningen av jobbet, vem som ska utföra det, kostnaderna, avgränsningar (enbart Allsvenskan), sedermera utbyggnad till komplett medlems- och spelarregister, databasfrågor, tillståndsfrågor (Datainspektionen) etc.

Punkt 9 - Svenska Cupen
* Vilande tills vidare.

Punkt 10 - Svenska Spel
* Fortsatt bearbetning av frågan (Göran). Vissa spelsäkerhetsproblem finns att eliminera.

Punkt 11 - Division IV
* Fortsatt bearbetning av frågan. Koppla samman med arbetsgruppen "Små klubbar ....." m.m. Senaste säsongen deltog i hela Allsvenskan 349 lag, representerande 215 klubbar (1999/2000 351 lag; 1995/96 374).
* Utskick av lottningen under maj månad inte bara till klubbföreträdare utan även till senaste säsongens samtliga lagledare.

Punkt 12 - Valsystemet - Ökat inflytande för Elitserie-klubbar?
* AK agerar inte för sin del vidare i frågan.

Punkt 13 - Noll-visionen
* AK:s beslut 2001-01-03 justeras vad gäller "majoritet" för nollregel i tidigare genomförd enkät. Vidare bearbetning sker mot bakgrund av redovisade synpunkter.
Beslutas

 • att bordlägga frågan tills vidare
 • att revidera utkastet till tävlingsbestämmelser i enlighet härmed
 • att frågan kan aktualiseras på nytt i samband med diskussionerna med Svenska Spel om spelsäkerhetsfrågor.

Punkt 14 - Övriga frågor rörande Allsvenska seriesystemet?
* Frågan om digitala ur får övervägas först på litet längre sikt (anpassning, prisfrågan m.m.). Särskilt får övervägas stegvis införande - Elitserien? Motsvarande gäller betänketiden.

Punkt 15 - Förbättringar på sikt?
* Frågan om särskilt dambord i Elitserien är intressant. Ingå i de åtta eller som ett nionde bord? Bedöms dock f.n. inte aktuellt att gå vidare med.

Punkt 16 - Preliminär geografisk inplacering 2001/02
* Fortsatt bearbetning.

Punkt 17 - Övriga frågor - Administrativt
* Löpande bevakning och i förekommande fall komplettering av tävlingsbestämmelserna..

Övrigt
* AK diskuterar frågan om en ny enkät. Bedöms lämpligt om större förändringar övervägs och det är angeläget att ge möjlighet till bred förankring, särskilt inför något nytt AK-seminarium.

10 § CS-RAPPORT 2001-04-21

Göran utformar rapport som tillsammans med detta protokoll och minnesanteckningar delges CS-ledamöterna.

11 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) Utskick till AK-ledamöter
Ska alltid ske brevledes.

b) Inskick till SSF:s kansli
Ska alltid ske brevledes vad gäller

 • spelarregistreringar
 • handlingar som ska vara försedda med underskrift (matchlistor, protester m.m.)

Övrigt kan sändas per fax eller E-mail.

12 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas en kort avstämning i samband med CS-sammanträdet 2001-04-21, då nytt möte kan bestämmas.

13 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för visat intresse och konstaterar för andra dagen i rad att mötestidens slut är kl. 23:00.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar