Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2001:2
Datum: Lördagen den 17 mars 2001
Tid: 10:00-11:00
Plats: Scandic Star Hotel, Lund

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Lars Karlsson, Ronny Andersson, Rune Emanuelsson, adjungerad

Frånvarande/tillgängliga via telefon: Ingemar Eriksson, Sven-Olof Andersson1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen till mötet, som med anledning av under dagen pågående arbetsgruppsmöten för CS:s räkning begransas till akuta ärenden såsom protester m.m.

2 § DAGORDNING

Jfr ovan. Begränsningar görs i dagordningen.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Göran upprättar koncept från dagens sammanträde och med utgångspunkt härifrån skriver Sven-Olof protokoll på gängse sätt. Till justeringsman utses Ronny.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2001-01-03

Protokollet för föregående möte 2001-01-03 behandlas inte vid dagens sammanträde.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

 • Lägesrapport, inkomna skrivelser, m.m.

a) Eksjö SK - Schack 08 II, Norrköping (Division I Mellersta, rond 4, 2001-01-21)
AK beslutar

 • att konfirmera tidigare under hand per telefon meddelat beslut att fastställa resultatet till oförändrat 4-4.
  REDO:s yttrande i ärendet bifogas protokollet.

b) YU Balkan - Katrineholms SK (Division III:6, rond 4, 2001-01-21)
AK beslutar

 • att konfirmera tidigare under hand per telefon meddelat beslut att fastställa resultatet till oförändrat 6,5-1,5.

c) Sollentuna SK II (Division II:2)
AK beslutar

 • att konfirmera tidigare under hand per telefon meddelat beslut att avslå protest av Sollentuna SK II avseende Victoria Johanssons deltagande i laget för Kristallens SK. Såväl övergångshandlingar som flyttningsskäl har befunnits korrekta.

d) Nynäshamns SK (Division III:4, rond 6, 2001-03-04)
AK beslutar

 • att upphäva den automatiska avstängningen avseende nynäshamnspelaren Lars Ahlgren, som lämnat WO. Sjukdom kunde styrkas.

e) Fagerviks SK - Kristallens SK (Divsion II:2, rond 5, 2001-02-11)
AK beslutar

 • att fastställa det ursprungliga WO-resultatet till 8-0 i enlighet med med Fagerviks begäran genom insänd matchlista direkt efter rondens speldatum 2001-02-11.
 • att WO-avgift debiteras enligt bestämmelserna.
Kristallens SK dröjde i 17 dagar innan skriftlig begäran inkom till AK om ny speldag som följd av kommunikationsproblem vid avresan. Gällande protesttid är fem dagar (punkt 16 i tävlingsbestämmelserna). Även med hänsyn tagen till rondbulletinens ankomst till klubbarna måste Kristallens SK:s första skrivelse anses ha inkommit minst tio dagar för sent.

f) SS Manhem V- Bosna SKIF (Division III:8, rond 5, 20001-02-11)
SS Manhem V har inkommit med skrivelse beträffande uppträdandet av vissa av lagmedlemmarna i Bosna i samband med en avdömd situation av domaren. Matchen slutade 4-4. Högljudda protester gjordes under den pågående matchen och samtidigt stördes spelare i andra allsvenska matcher som pågick samtidigt i lokalen.
AK beslutar

 • att tillskriva Bosna SKIF och påtala gällande regler vad gäller undvikande av störningsmoment för inte inblandade spelare. Vidare vad gäller domarens rätt att fatta beslut om i matcher uppkomna tvisteärenden. En klubb som inte är nöjd kan alltid i efterhand protestera mot domarens beslut men detta ska ske skriftligt till SSF:s kansli och inte på det störande sätt som skett i aktuellt fall.

g) "Stockholmsklubbarna" gm Malte Burwick, SK Passanten (Division I Norra)
Genom skrivelse 2001-02-25 har rubr. inkommit med begäran om ekonomiskt stöd till Horndals SK med ca 7 000 kr med anledning av byte av spelort från Avesta till Stockholm av slutspelet, ronderna 9-11, i division I Norra. Denna ändring gentemot AK-förslaget gjordes enligt AK-beslut 2000-07-01 på samfälld begäran av klubbarna att sammandraget borde ske i Stockholm. Denna begäran gjordes 2000-06-19 av nio klubbar, bl.a. Horndals SK. Ändringen skulle innebära avsevärda inbesparingar av logi- och resekostnader för stockholmsklubbarna. Vid denna begäran åtog sig Malte Burwick att diskutera med Horndals SK för stockholmsklubbarnas räkning. Någon ekonomisk ersättning från SSF till Horndals SK fördes aldrig på tal vid detta tillfälle gentemot SSF. Vid kontakt med Horndals SK 2001-03-17 upplystes AK om att man från Horndals SK:s sida inte har ställt något krav gentemot SSF om ersättning utan uppfattat detta som ett erbjudande från stockholmsklubbarna. AK finner det anmärkningsvärt att SK Passanten som arrangör av sammandraget först nu, ca 8-9 månader efter begäran om ändrad spelort, för ersättningsfrågan på tal.
AK beslutar

 • att avslå begäran.
I sammanhanget antecknas att förslaget till tävlingsbestämmelser för seriespelet 2000/01, innefattande även spelorter för sammandrag, beslutats av AK 2000-05-06 - med vissa kompletteringar 2000-07-01- och slutligt av CS 2000-07-07--08. Fattade beslut överensstämmer dessutom med berörda klubbars samfällda yrkanden och antas därför ha lett till ett för klubbarna ekonomiskt fördelaktigt resultat.

h) Kirsebergs SK
AK har delgetts beskedet att Kirsebergs SK har ännu inte reglerade hotellkostnader från sammandraget i Luleå i Elitserien 2000-10-13--15 och att hotellet gått vidare till tredje part med ärendet, som därvid blivit så gott som allmänt känt. Antecknas att AK under hösten 2000 beviljat förskottsutbetalning av resebidrag pga. i ansökan från Kirseberg SK angivna skäl att detta erfordrades just för att klara resa och logi i samband med Luleå-sammandraget. AK anser att dylika händelser allvarligt skadar schackets anseende.
AK beslutar

 • att SSF - för att om möjligt reducera skadeverkningarna för schackets renommé - omedelbart för Kirsebergs SK:s räkning betalar den aktuella hotellräkningen; detta är ett undantagsfall (engångsföreteelse)
 • att Kirsebergs SK omedelbart faktureras motsvarande belopp för betalning inom tio dagar
 • att, om betalning inte sker i enlighet härmed, Kirsebergs SK fråntas sin plats i Elitserien för 2001/02
 • att Göran tillskriver Kirsebergs SK om ovanstående.

h) Västerås SK
Antecknas att en ny klubb bildats i Västerås med namnet Västerås SK. Klubben är resultatet av en sammanslagning av befintliga klubbar i Västerås, inklusive Elitserie-klubben Västerås ÖSK/SA.

6 § EKONOMI

 • Uppföljning 2000/01

Punkten utgår.

7 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

 • Ev. uppdateringar av tävlingsregler, spelprogram m.m.

Antecknas att Norrköping och Malmö anmält intresse att arrangera Elitseriens rond 1-3 respektive 9-11 säsongen 2001/02. Beslut om orter för sammandragen fattas vid kommande AK-sammanträde i samband med seminariet 2001-04-07 i Stockholm.

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02>>>?

 • Utvärdering och hearing 2001-04-07 (Stockholm)

Punkten utgår.

9 § CS-RAPPORT 2001-04-21

Punkten utgår.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas i anslutning till seminariet i Stockholm 2001-04-07, nämligen

 • fredagen den 6 april, som förberedelse för seminariet samt övriga frågor
 • lördagen den 7 april, i direkt anslutning till seminariets avslutande.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för visat intresse och påfordrade återgång till andra uppgifter - domaruppdrag m.m. - under dagen samt hälsade välkommen till AK-möte i Stockholm under helgen 2001-04-07--08, då även lottningsprocedurerna inför säsongen 2001/02 ska förberedas.Vid protokollet: Göran Ohlson (koncept), Sven-Olof Andersson (utskrift)
Justeras: Ronny AnderssonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar