Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2001:1
Datum: Onsdagen den 3 januari 2001
Tid: 09:30-13:00
Plats: Scandic Hotel Continental, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ronny Andersson1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen och meddelar att Ronny Andersson anmält förhinder till dagens sammanträde.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-11-24

Protokollet för föregående möte 2000-11-24, nr 2000:6, gås översiktligt igenom, godtas och läggs till handlingarna.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

a) Lägesrapport, allmänt

Ingemar rapporterar att allt flyter till belåtenhet, inklusive det allsvenska programmet.
I fråga om bulletiner gäller beträffande sista ronden att komplett bulletin ska tillställas även samtliga lagledare, alltså inte bara CS, kommittéer, domare, distriktsledare och press, vilka får komplett bulletin efter varje rond.

b) Inkomna skrivelser, m.m.

Noteras att inga nya skrivelser inkommit som föranleder behandling av AK.
Ingemar meddelar i fråga om spelarövergångar per den 1 januari att han gett berörda klubbar besked om att övergångshandling ska ha inkommit till kansliet senast den 31 december, varefter kansliet bekräftar övergången.

6 § EKONOMI

a) Uppföljning 2000/01

Ingemar meddelar att resebidrag nu utbetalts. Av ekonomiuppföljningen framgår utbetalda resebidrag och influtna anmälningsavgifter enligt följande:

         Resebidrag     Anmälningsavgifter
Elitserien
Division I
Division II
Division III
Division IV

I övrigt diskuteras förseningsavgifter m.m. samt återstående kostnader för säsongen 2000/01, inkl. interimsposter. Ingemar meddelar att priser i allt väsentligt redan är anskaffade och betalda.

b) Budget 2001/02

Diskuteras den preliminära budgeten. Lämnas f.n. oförändrad med det förbehållet att det förestå-ende utvärderingsseminariet kan leda till ställningstaganden som kan inverka på budgeten redan för säsongen 2001/02.

7 § ALLSVENSKA SERIEN 2001/02

a) Tävlingsreglerna

Diskuteras olika punkter i tävlingsreglerna och vissa tekniska anpassningar.
Särskilt tas nu upp reglerna vid sen ankomst till matcher. Denna fråga har omfattats av tidigare enkät och ett par års diskussioner. Eftersom en majoritet tycks vara för införandet av en "noll-regel" i Allsvenskan menar AK att tiden nu är mogen att ta steget fullt ut och ändra nuvarande 30-minutersregel till en Noll-regel.
I fråga om ELO-registrering återstår en del formella frågor att klara ut, bl.a. domare/domarkom-petens. Ett alternativ kan vara att begränsa ELO-registreringen till Elitserien och avvakta med division I. I denna del får ytterligare underlag införskaffas och presenteras vid AK-seminariet.

AK beslutar

 • att till säsongen 2001/02 föreslå ändring av 30-minutersregeln till en "noll-regel" i fråga om tidpunkt för spelares ankomst till match
 • att i övrigt göra de uppdateringar i reglerna som framgår av bilagt utkast (version 2001-01-03)
 • att ytterligare uppdateringar och regeländringar får ske senare och efter AK-seminariet
 • att en komplett version av tävlingsreglerna tas fram senare under våren för beslut av CS 2001-07-06 (CS-sammanträdet före kongressen 2001-07-07)
 • att Sven-Olof ges i uppdrag att ta fram utkast till tävlingsregler för 2001/02.

b) Spelprogram 2001/02

Punkt 10 i tävlingsreglerna innehåller spelprogrammet för varje allsvensk säsong.
Diskuteras utformningen av spelprogrammet för 2001/02, vilket resulterar i upplägg enligt schema här nedan..
I fråga om orter för Elitseriens upptakt resp. slutspel anförs synpunkter på att dessa bör förläggas till mellansverige denna säsong, t.ex. Norrköping (ansökan finns redan från Schack 08) resp. Stockholm.

2001/02 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

     Elitserien    Division I    Övriga serier
Rond 1  2001-10-12 (1 a) 2001-10-21 (1)  2001-10-21 (1)
Rond 2  2001-10-13 (1 b) 2001-11-11 (2)  2001-11-11 (2)
Rond 3  2001-10-14 (1 c) 2001-12-02 (3)  2001-12-02 (3)
Rond 4  2001-11-10 (2)  2002-01-20 (4)  2002-01-20 (4)
Rond 5  2001-12-01 (3)  2002-02-10 (5)  2002-02-10 (5)
Rond 6  2002-01-19 (4)  2002-03-03 (6)  2002-03-03 (6)	
Rond 7  2002-02-09 (5)  2002-03-22 (7 a) 2002-03-24 (7)
Rond 8  2002-03-02 (6)  2002-03-23 (7 b)
Rond 9  2002-03-15 (7 a) 2002-03-24 (7 c)
Rond 10 2002-03-16 (7 b)
Rond 11 2002-03-17 (7 c)

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats under helgen den 12-14 oktober 2001 (X-stad) resp. den 15-17 mars 2002 (Y-stad).
Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp under helgen den 22-24 mars 2002 (X-stad, Y-stad, Z-stad).

AK beslutar

 • att spelprogrammet för 2001/02 utformas i enlighet med ovanstående förslag.

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02>>>?

a) Utvärdering och hearing 2001-04-07 (Stockholm)

Antecknas att förberedelser, marknadsföring etc. sker enligt plan.

b) Förberedelser av särskilda frågor, såsom:

 • Pyramiden (ökat antal vakanser, m.m.) - Ronny
 • Sammandragen (Elit och division I) - Ingemar
 • ELO-registrering (Elit och division I) - Lars
 • Ekonomi, allmänt resp. resebidragen - Göran/Ingemar resp. Rune (i samråd med Sven-Olof)
 • Tävlingsreglerna - Sven-Olof
 • Domare/domarkompetens - Ronny
 • Nollregel - Ronny
 • Spelarlicenser - Göran
 • Svenska Cupen - Ingemar
 • Svenska Spel - Göran
 • Nytt valsystem - direkt klubbinflytande? - Göran
 • Tidigare enkäter ("25 frågor" resp. ELO) - Göran
 • Eventuell enkät vid slutronderna 2001 inför hearingen - Ingemar

AK beslutar

 • att var och en som enligt ovan svarar för beredningen av de olika frågorna upprättar ett underlag för diskussionerna vid seminariet
 • att underlaget sänds till Ingemar senast den 15 februari
 • att Ingemar under februari svarar för utskick av inbjudan och underlag inför seminariet
 • att anmälningar till seminariet ska vara SSF:s kansli till handa senast fredagen den 23 mars 2001.

9 § CS-RAPPORT 2001-02-03

Som lämpliga punkter föreslås bl.a.:

 • Återkoppling till utsända AK-protokoll
 • Lägesrapport Allsvenska serien
 • Spelprogrammet 2001/02
 • Tävlingsreglerna 2001/02 i allmänhet och Noll-regeln i synnerhet.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas i anslutning till seminariet i Stockholm 2001-04-07, nämligen

 • fredagen den 6 april, som förberedelse för seminariet samt övriga frågor
 • lördagen den 7 april, i direkt anslutning till seminariets avslutande.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för givande diskussioner och tycker att det är lämpligt att de ledamöter som kan besöker Mälarsalen och den spännande turneringen Rilton Cup. Samtidigt bör där ges tillfälle till samtal med olika schackledare och spelare i vårt avlånga land.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar