Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:6
Datum: Fredagen den 24 november 2000
Tid: 17:00-20:00
Plats: Scandic Hotel Uplandia, Uppsala

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ronny Andersson1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar välkommen och meddelar att Ronny Andersson anmält förhinder till dagens sammanträde.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas med tillägg för ett par punkter under övriga frågor.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-09-02

Protokollet för föregående möte 2000-09-02, nr 2000:5, godtas och läggs till handlingarna.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

Lägesrapport anmälningsavgifter, m.m.

Ingemar går igenom läget och konstaterar att anmälningsavgifterna nu i allt väsentligt influtit. Många vakanser finns i division IV.
Göran har räknat ut att i år deltar 349 lag mot 351 förra året, alltså endast två färre i år.
Datorprogrammet fungerar bra, endast smärre justeringar återstår. Den snabba resultatredovisning till Internet har fått god feed back. Bulletinerna likaså med tydlig resultatredovisning. Bulletinerna tillställs enligt tidigare beslut lagledarna för deras respektive grupper. I övrigt efter varje rond kompletta bulletiner till CS, kommittéer, domare, distriktsledare samt press.

Inkomna skrivelser, m.m.

a) Helsingborgs SS - Kirsebergs SK II (Division II:6, rond 1, 2000-10-22)

KSK har protesterat mot resultatet vid bord 1, där domaren dömde remi trots att hemmaspelarens (svart) tid var ute vid drag 74. Denne hade dock inte krävt remi innan kläppen fallit och KSK kräver vinst i partiet. Ställningen var teknisk remi med kung och kantbonde (vit) mot kung (svart).
REDO har yttrat sig i ärendet och anser det utrett att svart aldrig krävt remi, frånsett ett remianbud vid drag 64.

AK beslutar

 • att godkänna KSK:s protest och förklara partiet vid bord 1 för vinst för KSK, varefter matchresultatet ändras från 4,5-3,5 till 4-4.
  Beslutet grundas på 10 §, punkt 10.2, i FIDE:s schackregler. Oavsett om sportsliga överväganden i en dylik situation kunde ha medfört en annan bedömning lämnar regeln inte möjlighet till annan tolkning än att remi måste krävas innan kläppen fallit, oavsett ställningen på brädet i det aktuella fallet.

b) Sollefteå SS

Sollefteå SS önskar flytta sin match i rond 7 mot Skellefteå SK II från 2000-03-25 och i stället spela den matchen lördag 2000-01-20.

AK beslutar

 • att godkänna ansökan.

c) LASK, Calle Erlandsson

I skrivelse 2000-09-17 har LASK ställt fem frågor rörande vissa tolkningar av tävlingsbestämmelserna, m.m. Sven-Olof har 2000-09-25 upprättat en PM rörande de olika frågorna och som sänts till LASK.

AK beslutar

 • att konfirmera PM 2000-09-25 såsom sitt svar.

d) Övrigt

Ingemar informerar om ett par under hand lämnade besked rörande Borlänge SK/Horndals SK (spelarövergång/dubbelregistrering) respektive Midälva SK/Schack 78 (spelarövergångar/kom-plettering av spelarregistrering).

AK beslutar

 • att godkänna de under hand lämnade beskeden.

6 § EKONOMI

 • Uppföljning 2000/01

Några anmärkningsvärda avvikelser föreligger inte och anmälningsavgifterna har i allt väsentligt influtit (jfr 5 § ovan). Noterar vi inför det kommande bokslutet att vi måste lägga stor vikt vid så god beräkning som möjligt av interimsskulden för vårsäsongen. Detta för att undvika obalans med kostnad på fel år.

7 § CS-RAPPORT 2000-11-25

Allmänt
Rapporten till morgondagens CS-sammanträde får i allt väsentligt bli en hänvisning till tidigare utsända AK-protokoll.

Svenska Cupen
AK:s förslag till CS är att ge Cupen paus under 2001, bl.a. i avvaktan på den kommande utvärderingen av hela Allsvenskan. Detta innebär att vi inte heller lämnar något budgetförslag såvitt avser Svenska Cupen.

Europacupen
Antecknas att budgeten för innevarande år, 5 tkr, inte förslår för kostnaden, 30 tkr. För 2001 beräknas kostnadsbudgeten till 30 tkr (FIDE 5 tkr, bidrag 25 tkr).

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02>>>?

Beslutas

 • att utvärderingsmötet ska hållas lördagen den 7 april i Stockholm på Schacksalongerna
 • att kallelse/inbjudan ska presenteras i nästa bulletin i december samt i kommande TfS
 • att komplett inbjudan + material ska sändas ut under februari 2001
 • att anmälningar ska vara hos SSF senast fredagen den 23 mars 2001
 • att "marknadsföring" av hearingen ska ske bl.a. i samband med slutspelet i Elitserien.

I enlighet med tidigare beslut ska följande ingå i programmet (ansvarig för förberedelse/inledning anges):

 • Pyramiden (antalet lag i seriesystemet etc.) - Ronny
 • Sammandragen - Ingemar
 • ELO-registrering - Lars
 • Resebidragen - Rune (samråd med Sven-Olof)
 • Tävlingsreglerna - Sven-Olof
 • Domare/domarkompetens - Ronny
 • Nollregel - Ronny
 • Spelarlicenser - Göran
 • Svenska Cupen - Ingemar
 • Svenska Spel - Göran
 • Tidigare enkäter ("25 frågor" resp. ELO) - Göran
 • Övrigt som kan komma upp efter hand

Under den här punkten diskuterades något även förslagen rörande nytt valsystem inom SSF och eventuell koppling till Elitserieklubbar och huruvida de skulle kunna ha egen rösträtt.

9 § BUDGET

 • Budget 2001, innefattar säsongen 2001/02 (jfr 7-8 §)

I allt väsentligt hänvisas till förra mötesprotokollet.
Nu diskuteras AK-sammanträdeskostnaderna, domarkostnader samt den stora osäkerhetsfaktorn, resebidragen och i vad mån ändringar kan komma att ske inför säsongen 2001/02 (särskild punkt vid utvärderingsmötet - se 8 §).

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas någon gång under första hälften av januari 2001.
På programmet står då bl.a. avstämning av förberedelserna inför utvärderingsmötet.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för visat intresse och engagemang.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar