Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:5
Datum: Lördagen den 2 september 2000
Tid: 10:00-17:00
Plats: Hotel Baltzar, Malmö

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Rune Emanuelsson, adjungerad, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar alla välkomna till Malmö och vänder sig särskilt till nyvalde ledamoten Lars Karlsson och särskilt adjungerade Rune Emanuelsson. Göran går igenom litet praktiska frågor kring dagens möte, som beräknas bli längre än vanligt. Dessutom föräras alla de närvarande boken "Glimtar av mitt Örebro" med journalisten Björn Widén som författare och som utgjorde schack-SM:s speciella prisbok. Göran meddelar vidare att Örebro SS, såsom aviserades redan i samband med SM, nu har nya egna lokaler på gång.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-07-01

Protokollet för föregående möte 2000-07-01, nr 2000:4, godtas och läggs till handlingarna.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

a) Lägesrapport inlottning m.m

Allmänt

Ingemar går igenom läget och den preliminära inlottningen. Många vakanser finns och särskilt i division IV. Av de anmälda lagen är det nu bara ca ett halvt dussin som inte betalt anmälningsav-giften. Spelprogram för Elitserien, division I samt division II:1-2 ska upprättas.
Vidare diskuteras frågan om förbudet att spela i mer än ett lag i rond med samma rondnummer och om dispens ska kunna ges.

Ingemar presenterar en förteckning över domarna i Elitserie-matcherna säsongen 2000/01.
I anslutning härtill diskuteras AK:s syn på domarfrågan, sådan den redovisas i punkt 15 i tävlingsbestämmelserna. Eventuellt kan till senare säsong komma att prövas i vad mån särskild behörighet ska gälla för domare i Elitserien och i vad mån dispenser ska kunna ges.

Beslutas

 • att spelprogram för Elitserien, division I och division II:1-2 ska upprättas enligt arbetsfördelning (Göran och Ronny)
 • att dubbelronder, sammandrag och speciallottningar i grunden fortfarande innebär att varje match ingår i en tänkt lista med särskilt rondnummer
 • att, i den mån speciallottningar innebär särskilda problem, Ronny får i uppdrag att titta närmare på detta och att i förekommande fall undersöka möjligheterna att även grupper med speciallottning sätts upp på en Berger-lista, varvid rondnummer automatiskt kommer att framgå och som ska beaktas vid laguttagningar (jfr punkt 14 i tävlingsbestämmelserna)
 • att AK ska begära REDO:s syn i fråga om domare etc.

Inlottning - Diverse ändringar

Vissa önskemål har inkommit som behandlas. Telefonkontakter tas i en del fall under sammanträdets gång.

Beslutas

 • att godkänna begäran från SK Rockaden I, Umeå om att flyttas ner från division I Norra till divsion II:1
 • att i stället placera Hägersten/Nybohov SK i division I Norra
 • att flytta ner SK Rockaden II, Umeå till division III:1
 • att som konsekvensändring flytta upp Schack 64, Haparanda, från division III:1 till division II:1
 • att i division IV göra vissa korrigeringar på sätt kommer att redovisas i ny lista
 • att grupp 19 i division IV kommer att bli helt vakant f.n. Rune får dock efterhöra om det i hans distrikt med omnejd finns 8 lag som skulle kunna fylla gruppen.

6 § EKONOMI

 • Uppföljning 2000, inkl. avstämning 1999/2000

Ingemar delar ut bokföringsrapport per 2000-08-25 som gås igenom vad gäller Allsvenska kommittén. Några anmärkningsvärda avvikelser föreligger inte och anmälningsavgifterna har i allt väsentligt influtit (jfr 5 § ovan).

7 § SVENSKA CUPEN 2001

Frågan var uppe även vid förra AK-sammanträdet och något avgörande nytt har inte framkommit annat än att, om något spel ska ske under 2001, det under alla förhållanden inte kan bli helgen den 7-8 april.

Olika tänkbara alternativa spelformer diskuteras.

Beslutas

 • att någon budgetberäkning för 2001 inte görs nu av AK
 • att frågan om Svenska Cupen 2001 hänskjuts till CS
 • att Svenska Cupen ska utgöra en punkt vid utvärderingen till våren, inklusive förslag på alternativ spelform.

8 § ALLSVENSKA SERIEN I FRAMTIDEN - 2001/02>>>?

Utvärderingsmötet som AK tidigare beslutat om blir lördag 2001-04-07 i Stockholm (Tusen-manna är aviserat att spelas 2000-03-31--04-01).

Beslutas

 • att Lars får i uppdrag att stämma av med Stockholm (Jonas Sandbom) om lämplig möteslokal enligt ovan - Schacksalongerna?
 • att bland punkterna för utvärdering ska ingå följande resp. ansvariga för förberedelse/inledning:
  • Pyramiden (antalet lag i seriesystemet etc.) - Ronny
  • Sammandragen - Ingemar
  • ELO-registrering - Lars
  • Resebidragen - Rune (samråd med Sven-Olof)
  • Tävlingsreglerna - Sven-Olof
  • Domare/domarkompetens - Ronny
  • Nollregel - Ronny
  • Spelarlicenser - Göran
  • Svenska Cupen - Ingemar
  • Svenska Spel - Göran
  • Tidigare enkäter ("25 frågor" resp. ELO) - Göran
  • Övrigt som kan komma upp efter hand
 • att inte göra någon ny enkät inför utvärderingen
 • att kallelse sänds ut i november med uppgift om tid, plats och diskussionspunkter
 • att framtaget material sänds ut senare + specificerad inbjudan under februari 2001
 • att anmälan ska ske senast den 15 mars
 • att "marknadsföring" av hearingen ska ske bl.a. i samband med slutspelet i Elitserien.

9 § BUDGET

 • Budget 2001, innefattar säsongen 2001/02 (jfr 8 §)

Med utgångspunkt från innevarande års budget görs en avstämning, konto för konto, och beräknas belopp för såväl intäkts- som kostnadssidan.
Vidare diskuteras storleken på arvodet för domare som AK/REDO ansvarar för (Elitserien).

Beslutas

 • att höja arvodet till AK/REDO-domare (Elitserien) från 300 till 500 kr
 • att lägga fram förslag på intäktsbudget med 710 000 kr och kostnadsbudget med 720 000 kr enligt särskild specifikation (kommer att framgå av underlaget till CS-mötet i november)
 • att Svenska Cupen inte medräknas (jfr 7 § ovan).

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) Europacupen

Ingemar meddelar att Sollentuna SK och SK Rockaden, Stockholm, anmälts av SSF som deltagare. Sollentuna SK har anmält att de drar sig ur. SK Rockaden blir därför SSF:s ordinarie sverigerepresentant. Ingemar ordnar den ekonomiska regleringen. Cupen spelas den 23 september-1 oktober i Bosnien-Hercegovina.

b) Allsvenska datorprogrammet

Ingemar meddelar att programmet inte är helt felfritt och att han skrivit en lista på vad som inte fungerar. Ingemar har bestämt möte med Lennart Pettersson, IT-gruppen, samt Tom Wedberg om hur vi ska gå vidare med detta.

c) Allsvenska serien

Diskuteras även här i sak vissa frågor med anknytning till Allsvenskan, såsom:

 • "Rond med samma rondnummer"; Ronny undersöker förutsättningarna med Berger-lista.
 • ELO-registrering eller ej; Lars förbereder frågan inför utvärderingen.
 • Sammandragningarna; Lars framför en idé om bättre inramning på dessa, varför t.ex. inte kommentatorer? En arrangörsfråga? Kanske bättre förutsättningar om AK tar över ansvaret för sammandragningarna. Fånga TV-kanalers intresse, t.ex.?

11 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas fredag 2000-11-24, kl. 17:00, i anslutning till CS-sammanträdet som preliminärt blir i Uppsala.

12 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för stort intresse och engagemang. Härefter övergår mötet till en samfälld hyllning av Ronny inför hans nära förestående högtidsdag - Grattis och ett fyrfaldigt leve!Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar