Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:4
Datum: Lördagen den 1 juli 2000
Tid: 10.00-12.00
Plats: Örebro Kongress Center

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Rune Emanuelsson, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar de närvarande välkomna till SM-staden Örebro och arenan för såväl detta möte som SM-tävlingarna - Medborgarhuset - och förklarar sammanträdet öppnat.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-05-06

Protokollet för föregående möte 2000-05-06, nr 2000:3, godtas och läggs till handlingarna.
Antecknas beträffande 6 §, Svenska Cupen, att AK:s underhandsbeslut trätt i kraft vilket innebär de konsekvenser för SSK Caissa (namnändrad från SK Banat) som framgår av beslutet.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 1999/2000

 • Eventuellt kvarstående frågor

Ingemar meddelar att det, honom veterligen, nu inte föreligger några kvarstående frågor beträffande 1999/2000 års seriespel.

6 § ALLSVENSKA SERIEN 2000/01

a) Lägesrapport inlottning m.m.

Allmänt
Ingemar meddelar att det har kommit in ovanligt litet anmälningsavgifter jämfört med förra året vid den här tiden. Vidare noteras många vakanser i division IV.
För framtiden ämnar Ingemar ordna så att ett särskilt brev går ut med särskilt tydlig uppgift om tidpunkt för betalning av anmälningsavgiften och konsekvenser av att inte beakta detta.

I övrigt görs avstämning av läget i de olika serierna samt smärre korrigeringar, vilka i förekom-mande fall redovisas i ny, uppdaterad version av förteckningen över samtliga grupper.

Elitserien
Intet att anteckna.

Division I
För division I:Norra har utarbetats en speciallottning, vilken godtagits av alla lag. SK Rockaden, Umeå, har dock i skrivelse 2000-06-12 begärt särskild ekonomisk kompensation, varvid även beaktats det genomförda finalspelet i Svenska Cupen.
Datum för de olika ronderna enligt speciallottningen bör fastställas och publiceras.
Slutspelssammandraget i division I:Norra har tidigare bestämts till Avesta. Nu har en samfälld begäran inkommit från klubbarna att sammandraget bör ske i Stockholm.
Beträffande Divison I:Mellersta och Södra har inga synpunkter inkommit.

AK beslutar

 • att SK Rockaden, Umeå, kompenseras med ett bidrag för finalspelet i Svenska Cupen med 3 600 kr (120 mil a 30 kr); i övrigt yrkade bidrag utöver gällande normer i samband med allsvenska serien medges inte (jfr vad som enligt tävlingsbestämmelserna, punkt 3 b) gäller i samband med dubbelronder)
 • att Ronny får i uppdrag att efter kontakt med Jonas Sandbom bestämma slutliga speldatum för ronderna 1-6 i divison I:Norra
 • att sammandraget ska ske i Stockholm med SK Passanten (Malte Burwick) som ansvarig. SK Passanten får därjämte ansvaret att anskaffa lämplig lokal för sammandraget.

Division II
Ronny meddelar beträffande grupperna 1-2 att det nya förslaget till speciallottning med dubbelron-der innebär något haltande tabeller. Sjunde ronden blir dock intakt.

AK beslutar

 • att godta det nya förslaget till speciallottning, innebärande även viss omfördelning av lag mellan grupperna 1-2 i förhållande till den preliminära indelningen per 2000-06-10.

Division III
Ingemar meddelar beträffande grupp 2 att Söderhamnsalliansen (Christer Törnros) samt Piteå SK skrivit och framfört önskemål om "sammandrag". Gruppen har för närvarande endast sex lag.

AK beslutar

 • att, på grund av att övriga lag inte är informerade och de möjligheter som står till buds med frivilliga överenskommelser om s.k. dubbelmatcher, inte nu ta ställning till speciallottning
 • att Söderhamnsalliansen får i uppdrag att, om så önskas, ta fram ett skriftligt förslag på speciallottning, grundat dels på 6 lag (nuvarande läge) och dels på 7 lag (för den händelse någon vakant plats fylls)
 • att ett sådant eventuellt förslag genom kansliets försorg tillställs samtliga berörda klubbar för synpunkter.

Division IV
Ingemar meddelar att det föreligger en mängd vakanser. Några smärre omplaceringar av lag görs mellan olika grupper. Diskuteras i vad mån översyn av gruppindelning i vissa fall kan behöva göras och anpassning till sexlags-grupper (Berger-lista för 5 ronder). Frågan härom får dock anstå för dagen.

b) Tävlingsbestämmelser

Sven-Olof informerar om den senaste versionen som ska presenteras för CS 2000-07-07 och de korrigeringar som gjorts.
Härefter görs ytterligare några smärre kompletteringar (sid. 1, 7, 12, 15 och 16), bland annat vad gäller formuleringen rörande mobiltelefoner (sid. 12).

7 § SVENSKA CUPEN 2000

 • Uppföljning

Diskuteras den utveckling som skett under senare år mot färre deltagande lag i förhållande till uppsatta mål, detta sett även i relation till det försök till nydaning som gjordes i år. Frågan är därför om tävlingen i dess nuvarande utformning är tillräckligt lockande. Någon alternativ tävlingsform finns för närvarande inte utarbetad. Den ekonomiska satsning som görs sker inom AK:s budgetramar och finansieringsformen kan också diskuteras.

AK beslutar

 • att, om inget nytt framkommer, inför 2001 och budgetarbetet för detta år utgå från att Svenska Cupen gör ett uppehåll och alltså inte genomförs under 2001.
  Slutligt ställningstagande sker i anslutning till budgetarbetet.

8 § EKONOMI OCH BUDGET

 • Uppföljning

Återkopplas till motsvarande punkt vid förra sammanträdet.
Någon djupare analys har ännu inte gjorts vad avser interimsposter och faktiskt utfall under vårsäsongen 2000.
För närvarande kan översiktligt konstateras tämligen god överensstämmelse. Detta kan i sin tur föranleda reflektionen att avsättningarna tidigare år varit för låga vilket medfört förskjutning av kostnader till efterföljande år (jfr det jämförelsevis höga kostnadsutfallet 1999).
Såvitt avser ännu ej influtna anmälningsavgifter för säsongen 2000/01 (jfr 6 § a) Allmänt) utgör differensen per 2000-06-12 mot budget hela 416 tkr (förra året 91 tkr) och fördelas på divisionerna Elit = 45 (5) tkr, I = 64 (12) tkr, II = 78 (10) tkr, III = 110 (22) tkr, IV = 119 (42) tkr.

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

Göran meddelar beträffande Europa-Cupen att den i höst spelas under tiden den 23 september - den 1 oktober i Bosnien-Herzegovina. Tävlingsform Monrad enligt OS-modell. Anmälan senast den 15 juli genom SSF och avgiften är 300 Euro. Sverige har rätt att anmäla två deltagande lag + ev. reservlag. SSF betalar för ett lags deltagande enligt gällande normer (se punkt 19 i AK:s täv-lingsbestämmelser). Laguppställningar ska vara insända den 15 augusti.

AK beslutar

 • att Ingemar får i uppdrag att kontakta Sollentuna SK och SK Rockaden, Stockholm (etta respektive tvåa i senast avslutade Elit-serie; jfr punkt 19 i AK:s tävlingsbestämmelser).

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas lördagen den 2 september 2000 i Malmö.

11 § AVSLUTNING

Göran tackar mötesdeltagarna för Milleniets första "SM-AK-möte" och hastar vidare till väntande viktiga uppgifter som överledare för SM-arrangemangen.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar