Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:3
Datum: Lördagen den 6 maj 2000
Tid: 11.00-
Plats: Örebro Slott

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Rune Emanuelsson, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-01-03

Protokollet för föregående möte 2000-01-03, nr 2000:1, godtas och läggs till handlingarna. Uppföljning görs av några ärenden.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 1999/2000 - LÄGESRAPPORT, PROTESTER M.M.

Utöver vad som behandlades vid föregående sammanträde - jfr även 4 § ovan - finns intet nytt att redovisa.

6 § SVENSKA CUPEN

Noteras att finalspelet startade i går kväll med 16 lag på plats i Rikssalen på Örebro Slott.

Allmänt konstateras att uppslutningen i årets kvalificeringsspel, 65 lag, varit dålig. Cupen år 2001 måste diskuteras särskilt och beslut tas före CS oktobersammanträde (budgetmötet). AK bör därför hålla ett sammanträde mellan kongressen och CS-sammanträdet i höst.

Göran anmäler att till dagens rond med start kl. 10.00 infann sig inte SSK Caissa (tidigare SK Banat) och hade inte meddelat sig med någon i tävlingsledningen om detta.

Göran har fått kontakt med lagledaren som upplyste att man fått två sjuka i laget och att man inte hade för avsikt att spela. Lagledaren uppgav sig vara ovetande om de övriga fyra spelarnas utevaro. Göran har meddelat lagledaren att om laget inte infinner sig till rond 3 med start kl. 16.00 riskeras i enlighet Allsvenskans tävlingsbestämmelser dels den påföljden att klubben inte får delta i nästkommande Allsvenska serie, dels att klubben påförs dubbel wo-avgift med 1 000 kr (2 x 500 kr) och dels att inte någon del av de garanterade prispengarna i Cupen utbetalas.

AK beslutar under hand i enlighet med ovanstående, vilket träder i kraft om laget uteblir även till tredje ronden.

7 § INLOTTNING, TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M. FÖR 2000/01

a) Inlottning

Inledningsvis avstäms de geografiska inplaceringarna, varvid ett antal korrigeringar görs med tillkommande lag, lag som utgår, lag som omplaceras inom resp. mellan grupper etc., allt i förekommande fall så långt möjligt med hänsynstagande till inkomna skrivelser m.m.

Vakanser ska så långt möjligt fyllas och varje AK-ledamot ska verka för detta.

Elitserien

Göran slutför inplacering av lag med utgångspunkt från "geografiskt" förslag från Calle Erlandsson.

Division I

Ronny presenterar sina förslag på inplaceringar och beräknat milantal i respektive grupp.

Sven-Olof informerar om skrivelse från Eksjö SK och inriktningen att de lag som bedöms starkast bör mötas i slutronderna.

Grupp 1 - Norra (rond 7-9 spelas i Avesta)

1 361 mil jämfört med förra säsongen 1 461 mil, trots att SK Rockaden, Umeå, tillkommit.

Grupp 2 - Mellersta (rond 7-9 spelas i Lindesberg)

1 278 mil jämfört med förra säsongen 1 739 mil.

Grupp 3 - Södra (rond 7-9 spelas i Helsingborg)

1 095 mil jämfört med förra säsongen 1 334 mil. Antalet mil beräknas till sammanlagt 3 734 jämfört med 4 534 förra säsongen, dvs. en minskning med 800 mil.

Divison II - 6 grupper

Grovindelning är gjord men inplaceringen är inte detaljutformad. Får slutföras av Ronny. Viss fördelning av stockholmslag har gjorts i grupperna 1-2, vilken grundprincip även föreslagits av Bo Nyberg, Upsala ASS. I division II läggs även särskild vikt vid hemma-/bortamatch i jämförelse med föregående säsong (-er).

Division III - 12 grupper

Rune presenterar sina förslag. En del korrigeringar görs. Även här anpassas hemma-/bortamatch med hänsyn till tidigare säsong och med särskild tonvikt på långa reseavstånd.

Division IV - 24 grupper

Ingemar presenterar sina förslag utifrån dagsläget. Åtskilliga vakanser finns och ett antal anpassningar görs.

AK beslutar

att inlottning görs med utgångspunkt från presenterade förslag samt vad som sägs ovan.

b) Tävlingsbestämmelser

Sven-Olof presenterar uppdaterade tävlingsbestämmelser i enlighet med diskussioner och ställningstaganden vid förra sammanträdet (7 § b). En smärre korrigering görs på sidan 7.

Ytterligare ändringar görs inte inför kommande säsong. Den särskilda utvärderingen får avvaktas. Häri innefattas även reglerna rörande resebidrag. I denna del har Rune presenterat alternativa beräkningar vid förändring av karensavdraget 100 mil, vilka diskuteras.

AK beslutar

att anta de efter förra AK-sammanträdet uppdaterade tävlingsbestämmelserna

att föreslå CS att besluta om tävlingsbestämmelserna vid sammanträdet 2000-07-07

att frågan om ytterligare förändring av bestämmelserna - inklusive normer för resebidrag - får prövas efter säsongen 2000/01.

8 § EKONOMI OCH BUDGET

Diskuteras det ekonomiska utfallet 1999 och särskilt de kostnader som uppkommer under vårsäsongen 2000. Särskild uppföljning bör göras av utfallet contra bokförda interimsskulder. Förutom särskilda satsningar - se kommentarer i bokslutet - kan resultatet 1999 ha påverkats av för lågt beräknade interimsskulder i bokslutet 1998 (avseende säsongen 1998/99).

Resebidragen diskuteras särskilt -se även 7 § b). Olika aspekter anförs, bl.a. vilka effekter en förändring skulle få vad gäller karensavdrag, bidragsbeloppet per mil etc. Särskilda "norrlands­aspekter" anförs av Sven-Olof.

Svenska Cupen är kostnadskrävande. Vid kommande budgetdiskussion måste ställning tas till Cupens framtid - cup eller ej, ändrad utformning, tydlig finansiering på annat sätt än via allsvenskans anmälningsavgifter, etc., etc.

AK beslutar

att särskilt följa det ekonomiska utfallet våren 2000

att inte ändra resebidragsnormerna för säsongen 2000/01

att i särskild ordning pröva Svenska Cupen - se även 6 §.

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) Utvärdering av Allsvenska serien

Diskuteras tidpunkt och form för utvärderingen.

AK beslutar

att utvärderingen bör ske i nära anslutning till säsongens slut 2000/01 (2001-03-25)

att den preliminärt ska vara lördag 2001-03-31 i Stockholm

att alla klubbar inbjuds, lämpligen med separat blankett som sänds ut i samband med resultatbulletinen för sista rond.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas lördag 2000-07-01, kl. 10.00, i Örebro.

11 § AVSLUTNING

Ordföranden tackar mötesdeltagarna och hälsar alla välkomna i juli till årets kongresstad Örebro.

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar