Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:2
Datum: Fredagen den 31 mars 2000
Tid: 11.00-14.28
Plats: Hotel Continental, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Rune Emanuelsson, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2000-01-03

Protokollet för föregående möte 2000-01-03, nr 2000:1, godtas och läggs till handlingarna. Uppföljning görs av några ärenden.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 1999/2000 - LÄGESRAPPORT, PROTESTER M.M.

a) Stockholms SS II - Nynäshamn SK (Divison IV:7, rond 7, 2000-03-26)

I skrivelse 2000-03-27 lämnar Stockholms SS in protest gällande bl.a. laguppställning, för sent anlända spelare m.m. Ingemar meddelar att Nynäshamn fått skrivelsen för yttrande. Samtidigt konstateras att Stockholms SS inte erlagt föreskriven protestavgift ((jfr punkterna 4 och 16 i tävlingsbestämmelserna).

AK beslutar att inte nu ta upp protesten till behandling.

b) Limhamns SK

Göran meddelar att Limhamns SK faxat till honom angående extra resebidrag - jfr protokollet vid föregående sammanträde 5 § f) enligt vilket klubben beviljats bidrag med 1 000 kronor.

AK beslutar att inte ändra sitt tidigare ställningstagande.

c) Allmänna synpunkter

Ingemar meddelar:

 • Inga ytterligare skrivelser har inkommit.
 • Det har varit ovanligt många wo under den gångna säsongen.
 • Ingemar har sänt ut en skrivelse om vikten av att skriva tydliga partiprotokoll, m.m.
 • Allsvenska dataprogrammet har tekniska brister och Ingemar har tillskrivit Per Hultin, IT-gruppen, med specifikation av önskade förändringar. Under 1999/2000 har till viss del dubbla dataprogram nyttjats.
 • Hemsidan på Internet har efter allsvensk rond uppdaterats samma kväll. Så skedde även i fråga om partier vid Elitserie-slutspelet i Skara. Vid slutspelet noterades dock vissa brister i fråga om telefonförbindelserna med omvärlden.
 • Några felexpedieringar av plaketter har skett. Förklaras bl.a. av att i bulletin har programmet av någon anledning i vissa fall skrivit ut att gruppen var färdigspelad.

6 § SVENSKA CUPEN

Noteras att ett par anmälda lag dragit sig ur och att nu kvarstår 65 lag, förutom direktkvalificerade Limhamns SK.

7 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M. FÖR 2000/01

a) Inplacering i grupper m.m.

Inledningsvis diskuterar AK inlottningen i grupper och antalet grupper i division IV. Det sistnämnda med tanke på det flertal vakanser som uppstått och befaras fortsätta. En möjlighet kan vara att hålla fyra grupper vakanta, varvid spel sker i 20 fyllda grupper.

AK beslutar

 • att Göran svarar för inlottningen i Elitserien
 • att Ronny svarar för division I
 • att Sven-Olof svarar för division II
 • att Rune svarar för division III
 • att Ingemar svarar för division IV
 • att sammandragen i Elitserien får ske i Luleå resp. Lund
 • att sammandragen i division I får ske i Avesta (alt. Uppsala eller Stockholm), Lindesberg resp. Helsingborg
 • att vid inplacering av lag ska eftersträvas att klubb som har flera lag i samma division inte ska ha mer än högst två lag i samma grupp
 • att i övrigt vid lottningsarbetet får beaktas de förslag om inplacering m.m. som lämnats av Ronny samt Bo Nyberg, Uppsala
 • att Vällingby/Hässelby SK II (division II, grupp 1) som lämnat två wo ska flyttas ner två divisioner, alltså till division IV
 • att den härigenom vakanta platsen i division III tillfaller Stockholms SS II.

b) Tävlingsbestämmelser

AK förde vid förra sammanträdet (7 §) en allmän diskussion om vissa frågeställningar som varit aktuella en tid. I allt väsentligt sker inga förändringar förrän efter den utvärdering som ska ske inför 2001/02 års serie. Det gäller bland annat:

 • Samordning av spelar-/medlemsövergångar (ev. REDO-/CS-ärende)
 • ELO-registrering av Elitserien och ev. division I
 • Nollregeln (nu 30-minutersregel)
 • 100-poängsregeln för omdisponering i kombination med reservsituation och många utländska spelare (ej folkbokförda) på spelarförteckningen.

AK går härefter igenom den stomme till uppdatering av bestämmelserna som Sven-Olof tagit fram.
I huvudsak sker anpassningar av datumangivelser och några redaktionella ändringar samt ändring vad gäller den fr.o.m. 1998/99 slopade möjligheten att vid t.ex. landskamper flytta matchdatum (punkt 12 i tävlingsbestämmelserna). Särskilt noteras också att spelarförteckningen ska sändas in ett par veckor tidigare än hittills.
Resebidragen diskuteras och tas åter upp vid nästa sammanträde sedan Rune beräknat effekterna av ett par ändringsförslag.
Svenska Cupen ska utvärderas efter årets tävling. Ingemar nämner några idéer om alternativa tävlingsformer.

AK beslutar att Sven-Olof slutför uppdateringen i enlighet med dagens diskussioner och att förslaget till beslut får behandlas vid nästa AK-sammanträde den 6 maj 2000 i Örebro.

8 § EKONOMI OCH BUDGET

Intäkterna för 1999 budgeterades till 750 tkr. Utfallet blev 733 tkr. Kostnaderna överskrider budget med ca 170 tkr. En väsentlig del ligger på resebidrag i Elitserien. Ytterligare analys görs inte nu utan resebidragsnormerna och ekonomifrågor i övrigt får tas upp vid nästa sammanträde.

Kostnadsbudgeten för 2000 beräknas till 800 tkr. Då har beaktats att TfS till lagledare upphör för säsongen 2000/01, ca 60 tkr, samt att en särskild satsning görs på Svenska Cupen 2000 i den form som nu genomförs på försök (jfr 7 §).

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) CS-sammanträdet 2000-04-15

Underlag för rapporten får utgöras av bl.a. protokollet från dagens sammanträde samt uppdaterat utkast till tävlingsbestämmelser för 2000/01.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att hållas lördag 2000-05-06, kl. 11.00, på Örebro Slott i anslutning till finalspelet i Svenska Cupen.

11 § AVSLUTNING

Ordföranden tackar mötesdeltagarna för sedvanlig entusiasm och engagemang och ser fram emot att få träffa oss igen i sin Cup-lya i hemstaden (jfr 10 §).Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar