Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2000:1
Datum: Måndag den 3 januari 2000
Tid: 19.00-21.45
Plats: Centralstationen, Stockholm

Närvarande: Göran Ohlson, ordförande, Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Sven-Olof Andersson, protokollförare

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Ordföranden Göran Ohlson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas med tillägg för ett par punkter.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof Andersson utses till sekreterare och Göran Ohlson till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet för föregående möte 1999-10-16, nr 1999:7, godtas och läggs till handlingarna efter beaktande av korrigering av punkt 8 e), där SS Manhem skall strykas och ersättas av SK Rockaden, Stockholm (jfr protokoll vid CS-sammanträdet 1999-10-30, punkt 6.5).

5 § ALLSVENSKA SERIEN 1999/2000 - LÄGESRAPPORT, PROTESTER M.M.

a) Sollentuna - Lunds ASK (Elitserien, rond 5, 1999-12-04)

I Elitseriens rond 5 kom dels rubricerad match och dels matchen Wasa SK - Limhamns SK att uppskjutas. Den förstnämnda efter överenskommelse mellan Göran Ohlson och förbundskaptenen Björn Ansner på grund av spelares deltagande för Sverige i lag-EM och den andra matchen till följd av svåra väderleksförhållanden. Det förstnämnda uppskovet har medfört några frågor mot bakgrund av restriktionen i tävlingsbestämmelsernas punkt 12. I efterhand kan konstateras att även andra klubbar hade spelare som deltog i lag-EM och att generell information borde ha getts om möjlighet för uppskov förelegat.

AK medger i sak att frågan borde ha behandlats annorlunda. I vad mån det finns skäl att införa någon möjlighet till lättnad i restriktionerna vad gäller landskampsspel (motsvarande) får detta tas upp i samband med den årliga översynen av tävlingsbestämmelserna. Diskussionen i dag leder inte till någon enhällig syn i denna del. Inom parentes kan konstateras att den aktuella matchen i praktiken knappast kunnat spelas på grund av de exceptionella väderleksförhållandena som föranlett transporthinder (jfr Limhamns SK).

b) Sollentuna SK III - Schack 78 II, Uppsala (Div. IV:4, rond 2, 1999-11-14)

I protest 1999-11-16 yrkar Schack 78 omprövning av (lagledarnas) preliminära ställningstagande att döma remi vid bord 1 trots att svarts tid gått ut. Frågan om remi synes ha uppkommit först efter det att den ene spelarens tid gått ut.

AK beslutar att ändra partiresultatet från remi till vinst för vitspelaren (Schack 78), varvid matchresultatet ändras från 2½-2½ till 2-3. Sådana omständigheter har inte visats föreligga som avses i 10 § i FIDE:s schackregler (punkt 10.2 vid tidsbegränsad avslutning).

c) Ronny Andersson - Inplacering av reserver

I skrivelse önskar Ronny prövning av ett konkret exempel på hur ett lag med flera lag i seriesystemet i en och samma rond låter sitt femtelag spela intakt medan fjärdelaget hämtat två reserver ännu längre ner i spelarlistan. Vad som ifrågasätts är skäligheten, särskilt som samtliga lag spelade i samma lokal och fråga alltså inte var om någon hastigt uppkommen reservsituation.

AK finner att nuvarande utformning av tävlingsbestämmelserna medger förfarandet. Vid infö-randet av regeln om reserver exemplifierades dessutom situationen i punkt 14 i tävlingsbestäm-melserna (sid. 10, andra och tredje styckena från slutet). AK bedömde frågan inte utifrån strikt ratingordning, alltid starkaste lag osv., utan mera utifrån praktiska aspekter. Detta exemplifierades med en tänkt situation av hastigt uppkommet reservbehov för förstalaget på själva matchdagen, när andralaget redan begett sig på resa och omöjligen kan avstå spelare enligt turordningen i spelarlistan. Med strikt tillämpning av ratingordning för reservinträde skulle detta ha betytt tvång på WO-förluster för förstalaget.

d) Kristallens SK II - Fagerviks SK (Div. II:1, rond 3, 1999-12-05)

Båda lagen har enligt uppgift varit överens om att göra tillåten flyttning av matchen till senare tillfälle (i samband med rond 5). Skriftlig ansökan härom har dock inte gjorts till SSF på sätt föreskrivs i punkt 10 i tävlingsbestämmelserna. Matchresultatet har bokförts till 8-0, dvs. WO-seger för Kristallens SK. I skrivelse begärs nu att matchen skall få spelas, särskilt som klubbarna också är överens härom.

AK beslutar - efter det att skriftlig begäran inlämnats från båda lagen - att matchen får spelas i enlighet med den muntliga överenskommelse som träffats mellan klubbarnas lagledare, alltså i samband med rond 5.

e) SK Framåt, Kalmar - Ansökan om resebidrag

SK Framåt har i ansökan som inkom under mellandagarna ansökt om resebidrag.

AK beslutar avslå ansökan. Enligt punkt 3 b) i tävlingsbestämmelserna skall ansökan om resebidrag vara SSF:s kansli till handa senast den 1 december.

f) Limhamns SK - Särskilt resebidrag

Klubben har i samband med den av väderomständigheterna uppskjutna matchen i rond 3 vidkänts extra resekostnader bl.a. till allmänna kommunikationsmedel, som visade sig inställda. Bidrag yrkas för merkostnaderna.

AK beslutar att som bidrag till merkostnaderna medge särskild kompensation med skäliga 1 000 kronor.

6 § SVENSKA CUPEN

Vid förra mötet beslöt AK i stort inriktning av speluppläggningen m.m.

AK beslutar

 • att det skall vara 16 klubbar i finalen, dvs. 15 arrangörsorter för regionkval
 • att inbjudan till Svenska Cupen skall sändas ut tillsammans med bulletin efter allsvenska ronden den 4-5 december
 • att arrangörsbidrag skall utgå med 1 000 kr
 • att resebidrag skall utgå med 30 kr/mil/klubb för det antal mil som överstiger 20 tur och retur
 • att de tidigare särskilda priserna till individuellt bästa poängplockare upphör
 • att särskilt pris med 1 000 kr tillfaller klubb som har spelare med full poäng (4) i finalen
 • att pris till tvåorna i regionkvalen skall utgå med 1 000 kr (ettan har redan prisgaranti i finalen), förutsatt att det i kvalgruppen deltar minst fyra lag
 • att översyn görs av prissummorna i finalen
 • att anmälningsavgiften skall vara 500 kr
 • att orterna för regionkvalen skall vara Umeå, Östersund, Solna, Farsta, Västerås (?), Karlstad, Göteborg, Mölndal (?), Skara, Norrköping, Jönköping (?), Markaryd, Landskrona (i stället för tidigare angivna Helsingborg), Uppsala (i stället för tidigare angivna Lund) samt Malmö
 • att regionkvalen spelas 2000-04-08--09
 • att finalen spelas i Örebro 2000-05-05--07 - Lokal: Rikssalen på Örebro slott!
 • att budgeten för Svenska Cupen 2000 uppjusteras något med tanke på den nya spelform som prövas (ca 50 tkr; beloppet motsvarar i stort inbesparingen för AK genom slopad TfS till lagledare).
 • att Göran klarlägger erforderliga uppgifter och detaljutformar inbjudan.

7 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M. FÖR 2000/01

Översyn av seriesystemet?
Noteras problem med vakanser etc. Om detta är av övergående natur eller inte är för tidigt att sia om. Det får tas i beaktande i samband med den översyn som skall ske av seriesystemet efter den treårsperiod som utlöper i och med säsongen 2000/01. Utvärderingen skall kunna föranleda förändringar inför säsongen 2001/02.

Samordning av spelar-/medlemsövergångar?
Denna fråga diskuteras mot bakgrund av bl.a. diskussionen vid domarseminariet (se punkt 6 b). Kan behöva analyseras i ett helhetsperspektiv genom CS försorg (SSF:s stadgar, AK:s tävlings-bestämmelser och tävlingsbestämmelser för övriga tävlingar inom SSF).
Diskuteras vidare frågan om spelarlicenser, TfS (kopplad till licens), försäkringsfrågor m.m.
Under hand har även framkastats tanken om att lägga upp ett grundregister för samtliga SSF-medlemmar och årlig "avvikelserapportering" från klubbar och distrikt i stället för årliga kompletta förteckningar.
Vidare har nämnts förbättringsförslag i fråga om blanketten för spelarregistrering, så att där framgår såväl nationalitet/medborgarskap som folkbokförd i Sverige eller ej.

ELO-registrering av Elitserien (och Division I) inför säsongen 2000/01?
Sven-Olof aktualiserar åtagandet i punkt 23 i de nya tävlingsbestämmelserna och väcker tanken om att nu, när 100-talet Elitserie-spelare är samlade, genomföra en enkät.
AK beslutar att så skall ske och att Göran och Sven-Olof sätter ihop denna och tar kontakt med Johan Berntsen för kopiering m.m. samt att Ronny sedan rond 3 slutförts tar hand om inlämnade svar.

Punkt 10 - Spelprogrammet

2000/01 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

       Elitserien    Division I    Övriga serier
Rond 1    2000-10-13 (1 a) 2000-10-22 (1)  2000-10-22 (1)
Rond 2    2000-10-14 (1 b) 2000-11-12 (2)  2000-11-12 (2)
Rond 3    2000-10-15 (1 c) 2000-12-03 (3)  2000-12-03 (3)
Rond 4    2000-11-11 (2)  2001-01-21 (4)  2001-01-21 (4)
Rond 5    2000-12-02 (3)  2001-02-11 (5)  2001-02-11 (5)
Rond 6    2001-01-20 (4)  2001-03-04 (6)  2001-03-04 (6)	
Rond 7    2001-02-10 (5)  2001-03-23 (7 a) 2001-03-25 (7)
Rond 8    2001-03-03 (6)  2001-03-24 (7 b)
Rond 9    2001-03-16 (7 a) 2001-03-25 (7 c)
Rond 10    2001-03-17 (7 b)
Rond 11    2001-03-18 (7 c)
S-Cup, kval                    2001-04-07--08
S-Cup, final                   2001-05-05--06

Övrigt
Övrigt som diskuteras är "nollregeln". Vidare 100-poängsregeln i kombination med de fall där det i spelarförteckningen finns ett stort antal namn som inte är folkbokförda i Sverige (högst två får ju delta samtidigt per lag).
Vid nästa AK-sammanträde bör fördjupad diskussion ske om sådana tävlingsbestämmelser som kan anses förorsaka problem och som eventuellt bör ändras. Samma gäller frågan om tidpunkter för insändande av uppgift om lagledare (nu den 1 september) samt spelarförteckning (nu den 1 oktober). Med hänsyn till den knappa tiden fram till seriestart har framförts önskemål om ytterligare tid. Här diskuteras alternativet att förskjuta seriestarten med en vecka.
Vad gäller tävlingsbestämmelserna i dess helhet skall eftersträvas att beslut om dessa skall tas vid AK-sammanträde i anslutning till kongressen.

8 § EKONOMI OCH BUDGET

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

a) CS-sammanträdet 2000-01-29--30

Underlag för rapporten får utgöras av bl.a. protokollet från dagens sammanträde.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms preliminärt att hållas i anslutning till Elitserie-slutspelet i Skara 2000-

11 § AVSLUTNING

Ordföranden tackar för ett innehållsrikt möte och givande diskussioner.Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Berörda klubbar m.fl. som svar på skrivelser m.m.

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar